Loading...

22 grudnia 2021

1 min.

„Sperma spłynęła mi do pępka. Czy mogło dojść do zapłodnienia?”

W na­szym cy­klu „Trud­ne py­ta­nia” po­ru­sza­my wszyst­kie (do­słow­nie) za­gad­nie­nia z me­dy­cy­ny. Tym ra­zem od­po­wia­da­my na py­ta­nie na­szej Czy­tel­nicz­ki, któ­ra ko­cha­ła się z chło­pa­kiem bez za­bez­pie­cze­nia i boi się, że może być w cią­ży.

Martyna Szopa-Krupińska

Dro­ga Re­dak­cjo, ko­cha­li­śmy się z chło­pa­kiem bez za­bez­pie­cze­nia, ale on nie do­szedł we mnie, tyl­ko miał wy­trysk na mój brzuch. Tak się sta­ło, że sper­ma spły­nę­ła mi do pęp­ka. Czy z ra­cji tego, że pę­pek jest po­łą­czo­ny z brzu­chem to mo­gło dojść do za­płod­nie­nia?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie ma ana­to­micz­nej dro­gi łą­czą­cej pę­pek z ma­ci­cą i ja­jo­wo­da­mi, gdzie do­cho­dzi do za­płod­nie­nia. Pa­mię­taj jed­nak, że sto­su­nek bez za­bez­pie­cze­nia, na­wet prze­ry­wa­ny, nie jest sku­tecz­ną me­to­dą an­ty­kon­cep­cji.

Po­nie­waż przed wy­try­skiem może po­ja­wić się nie­wiel­ka ilość pre­eja­ku­la­tu, w któ­rej będą obec­ne plem­ni­ki i już jest szan­sa na zaj­ście w cią­żę. War­to sto­so­wać pre­zer­wa­ty­wy, nie tyl­ko jako me­to­dę an­ty­kon­cep­cji, ale tak­że jako ochro­nę przed cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą.

ciążaseks

22 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa