Loading...

28 grudnia 2021

1 min.

„Spóźnia mi się okres już 4 dzień i boję się, że mogę być w ciąży…”

„Czy pod­czas sek­su oral­ne­go mo­gło dojść do za­płod­nie­nia?” Na­sza gi­ne­ko­log od­po­wia­da na py­ta­nie jed­nej z Czy­tel­ni­czek, któ­ra mar­twi się, że okres spóź­nia się jej już czte­ry dni…

Martyna Szopa-Krupińska

Dro­ga Re­dak­cjo, spóź­nia mi się okres już 4 dzień i boję się, że mogę być w cią­ży… Zro­bi­łam „loda” mo­je­mu part­ne­ro­wi, po­tem się ca­ło­wa­li­śmy i on po­tem zro­bił mi „mi­net­kę”. Czy w ta­kiej sy­tu­acji mo­gło się zda­rzyć, że ja­kiś plem­nik zna­lazł się w po­chwie i do­szło do za­płod­nie­nia?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Praw­do­po­do­bień­stwo zaj­ścia w cią­żę w tej sy­tu­acji jest ni­kłe, po­nie­waż ży­wot­ność plem­ni­ków jest moc­no ogra­ni­czo­na poza po­chwą. W Wa­szym przy­pad­ku, plem­ni­ki z na­sie­nia mu­sia­ły­by naj­pierw prze­do­stać się z jed­nej jamy ust­nej do dru­giej, a na­stęp­nie po­ko­nać całą dłu­gość po­chwy, przez ma­ci­cę i do­stać się do ja­jo­wo­du, gdzie wy­stę­pu­je za­płod­nie­nie ko­mór­ki ja­jo­wej.

Naj­praw­do­po­dob­niej stres zwią­za­ny w daną sy­tu­acją spo­wo­do­wał prze­su­nię­cie się ter­mi­nu wy­stą­pie­nia mie­siącz­ki. Oczy­wi­ście dla uspo­ko­je­nia, mo­żesz wy­ko­nać test cią­żo­wy z mo­czu, do­stęp­ny w każ­dej dro­ge­rii lub ap­te­ce. A na przy­szłość, war­to od­wró­cić ko­lej­ność lub też uży­wać pre­zer­wa­tyw, tak­że jako ochro­ny przed cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­ga płcio­wą.

miesiączkaseks

28 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa