Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Staram się zajść w ciążę, ale po stosunku wszystko ze mnie wypływa.”

Któ­ra z Was ko­ja­rzy słyn­ną sce­nę z fil­mu “Lej­dis”, w któ­rym gra­na przez Izę Kunę Mał­go­rza­ta robi “świe­cę”, z na­dzie­ją, że tak ła­twiej doj­dzie do za­płod­nie­nia. Czy to dzia­ła, czy ilość pły­nu ma zna­cze­nie?

Martyna Szopa-Krupińska

„Od pew­ne­go cza­su sta­ram się zajść w cią­żę, ale za­wsze po sto­sun­ku mam wra­że­nie, że wszyst­ko ze mnie wy­pły­wa. Czy może świad­czyć to o ja­kiś pro­ble­mach ana­to­micz­nych i unie­moż­li­wiać zaj­ście w cią­żę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­sie­nie oraz wy­dzie­li­na po­chwo­wa siłą gra­wi­ta­cji wy­pły­wa­ją po sto­sun­ku z po­chwy, jest to cał­ko­wi­cie na­tu­ral­na sy­tu­acja, po­nie­waż po­chwa się oczysz­cza. W trak­cie wy­try­sku eja­ku­lat jest de­po­no­wa­ny w za­głę­bie­niu tyl­nym po­chwy i stam­tąd plem­ni­ki prze­do­sta­ją się do szyj­ki ma­ci­cy, któ­ra jest ni­żej. Wra­że­nie wy­pły­wa­nia na­stę­pu­je już po tym, jak na­sie­nie mia­ło moż­li­wość do­sta­nia się do ma­ci­cy i da­lej do ja­jo­wo­dów, gdzie wy­stę­pu­je za­płod­nie­nie.

Pa­mię­taj, że wy­star­czy „je­den” plem­nik, to nie ilość pły­nu jest istot­na. Oczy­wi­ście mo­żesz zgło­sić się na wi­zy­tę kon­tro­l­ną do gi­ne­ko­lo­ga w celu oce­ny ana­to­mii na­rzą­du rod­ne­go, Twój le­karz zba­da Cię i wy­ko­na USG, co po­zwo­li wy­klu­czyć moż­li­we zmia­ny ana­to­micz­ne.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.