Loading...

2 lutego 2022

1 min.

„Stosuję antykoncepcję jednoskładnikową. Po ilu dniach mogę współżyć?”

Wszyst­ko za­le­ży od tego, czy ta jed­no­skład­ni­ko­wa ta­blet­ka roz­po­czy­na sto­so­wa­nie przez Cie­bie an­ty­kon­cep­cji, czy jest kon­ty­nu­acją in­nej me­to­dy an­ty­kon­cep­cyj­nej.

Martyna Szopa-Krupińska

„Sto­su­ję ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne jed­no­skład­ni­ko­we Li­me­tic. Po ilu dniach mogę współ­żyć?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku roz­po­czę­cia przyj­mo­wa­nia ta­ble­tek an­ty­kon­cep­cyj­nych Li­me­tic w cią­gu pierw­szych dni krwa­wie­nia, za­le­ca­na jest do­dat­ko­wa me­to­da an­ty­kon­cep­cyj­na przez pierw­sze 7 dni przyj­mo­wa­nia Li­me­tic.

Na­to­miast, gdy była to zmia­na an­ty­kon­cep­cji np. ze zło­żo­nej ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­nej, pla­strów lub sys­te­mu do­po­chwo­we­go i nie było przerw, to nie ma ko­niecz­no­ści sto­so­wa­nia do­dat­ko­wej me­to­dy an­ty­kon­cep­cyj­nej.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

antykoncepcjatrudne pytania

2 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.