Loading...

8 czerwca 2022

1 min.

„Uprawiałam seks bez zabezpieczenia. Boli mnie dół brzucha. Czy to ciąża?”

„Do­dam, że był to mój pierw­szy raz, a seks nie za­koń­czył się wy­try­skiem w po­chwie.” Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Upra­wia­łam seks bez za­bez­pie­cze­nia 4/5 dni przed pla­no­wa­nym roz­po­czę­ciem mie­siącz­ki. Mam 21 lat i moje cy­kle trwa­ją od 28 do 31 dni, ka­len­darz po­ka­zał współ­ży­cie w 26 dniu cy­klu. Współ­ży­cie nie za­koń­czy­ło się wy­try­skiem w po­chwie. Do­dam, że był to mój pierw­szy raz i dwa dni po sto­sun­ku cią­gle boli mnie dół brzu­cha. Czy ból może być spo­wo­do­wa­ny bar­dziej pierw­szym współ­ży­ciem czy jest już moż­li­wa cią­ża i za­gnież­dże­nie się za­rod­ka? Kie­dy po­win­nam zro­bić test cią­żo­wy z krwi lub ap­tecz­ny? Dzię­ku­ję za od­po­wiedź.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ból pod­brzu­sza może Ci to­wa­rzy­szyć przez parę dni po pierw­szym sto­sun­ku sek­su­al­nym, ta­kie do­le­gli­wo­ści po­win­ny ustę­po­wać po przy­ję­ciu le­ków prze­ciw­bó­lo­wych np. ibu­pro­fe­nu.

Je­śli na­to­miast ból na­si­lał­by się, nie ustę­po­wał po za­ży­ciu le­ków lub do­łą­czy­ły­by się inne ob­ja­wy nie­po­ko­ją­ce po­win­naś skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem. Szan­se na zaj­ście w cią­żę są małe, jed­nak jest ona moż­li­wa, ewen­tu­al­ny test cią­żo­wy z mo­czu lub ozna­cze­nie beta-hCG z krwi na­le­ży wy­ko­nać w ter­mi­nie spo­dzie­wa­nej mie­siącz­ki, je­śli ta nie wy­stą­pi.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ból brzuchaciążaseks

8 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa