Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Uprawiałam seks w połogu. Czy mogę być w ciąży?”

Płod­ność w po­ło­gu i w trak­cie kar­mie­nia pier­sią to te­mat, któ­ry bar­dzo Was in­te­re­su­je. Na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska od­po­wia­da na te wąt­pli­wo­ści.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wi­tam. Upra­wia­łam seks z mę­żem w 3. ty­go­dniu po­ło­gu. Nie za­bez­pie­cza­li­śmy się, mąż nie skoń­czył do koń­ca. Czy mogę być w cią­ży? Kar­mię syn­ka pier­sią, ale spo­ra­dycz­nie. Jest do­kar­mia­ny mle­kiem mo­dy­fi­ko­wa­nym.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Teo­re­tycz­nie szan­sa na cią­żę jest bar­dzo mała, jed­nak w me­dy­cy­nie nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Współ­ży­cie w 3. ty­go­dniu po­ło­gu może się wią­zać do­dat­ko­wo z po­wi­kła­nia­mi w po­sta­ci in­fek­cji lub nie­pra­wi­dło­wym go­je­niem się ran po­po­ro­do­wych.

Naj­le­piej by­ło­by po­cze­kać z po­now­ny­mi kon­tak­ta­mi sek­su­al­ny­mi do kon­tro­l­nej wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga. Sama lak­ta­cja nie jest sku­tecz­ną me­to­dą an­ty­kon­cep­cyj­ną, zwłasz­cza je­śli nie jest to re­gu­lar­ne kar­mie­nie co 3 go­dzi­ny.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.