Loading...

22 czerwca 2022

1 min.

„Wędzidełko – kiedy najlepiej konsultować z logopedą?”

Czy pod­ci­na­nie wę­dzi­deł­ka ma sens? Dla­cze­go, by po­móc na­sze­mu dziec­ku nie­zbęd­na może oka­zać się wi­zy­ta u spe­cja­li­sty? Na te py­ta­nia od­po­wia­da na­sza eks­per­ta Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wę­dzi­deł­ko – kie­dy naj­le­piej kon­sul­to­wać z lo­go­pe­dą? Moje dziec­ko mia­ło pod­cię­te w szpi­ta­lu, jed­nak już dwóch le­ka­rzy zwró­ci­ło uwa­gę, że ma nadal krót­kie.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Im wcze­śniej tym le­piej – naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest oce­na po uro­dze­niu, gdyż ewen­tu­al­ne jego skró­ce­nie może za­bu­rzać ssa­nie.

W póź­niej­szym okre­sie może mieć oczy­wi­ście rów­nież wpływ na mowę dziec­ka. Je­śli na­to­miast wę­dzi­deł­ko było już pod­ci­na­ne a ru­cho­mość ję­zy­ka nadal bu­dzi wąt­pli­wo­ści, nie ma co zwle­kać z kon­sul­ta­cją.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

wędzidełko

22 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa