Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Zatwardzenia u 3-latka. Co robić?”

W Wa­szych py­ta­niach bar­dzo czę­sto po­ja­wia się te­mat za­parć u dzie­ci. Naj­waż­niej­sza jest od­po­wied­nia po­daż pły­nów – wie­le dzie­ci nie wy­pi­ja swo­je­go do­bo­we­go za­po­trze­bo­wa­nia. Na co jesz­cze zwró­cić uwa­gę przy na­wra­ca­ją­cych pro­ble­mach?

Alicja Jaczewska

„Po­mo­cy! Ja­kieś zło­te rady na za­twar­dze­nia u 3-let­nie­go dziec­ka? Co ro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przede wszyst­kim nie ba­ga­te­li­zuj pro­ble­mu, gdyż za­par­cia na­wy­ko­we u dzie­ci z cza­sem mają ten­den­cję do po­głę­bia­nia, co zna­czą­co wy­dłu­ża po­tem czas le­cze­nia.

Moje rady to:

  • od­po­wied­nia po­daż pły­nów (wie­le dzie­ci w tym wie­ku nie wy­pi­ja swo­je­go za­po­trze­bo­wa­nia do­bo­we­go w od­nie­sie­niu do masy cia­ła),
  • die­ta z ogra­ni­cze­niem pro­duk­tów za­pie­ra­ją­cych, za to z pra­wi­dło­wą ilo­ścią błon­ni­ka,
  • ak­tyw­ność fi­zycz­na oraz leki, któ­re naj­le­piej przyj­mo­wać pod kon­tro­lą pe­dia­try lub ga­stro­lo­ga, gdyż nie­rzad­ko wy­ma­ga­ne są zmia­ny da­wek i do­sto­so­wy­wa­nie ku­ra­cji do ak­tu­al­nych wy­próż­nień.
Po wię­cej in­for­ma­cji za­pra­szam do ar­ty­ku­łu o za­par­ciach u dzie­ci.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.