8 faktów na temat depresji, które warto poznać

Może wpływać na nasze relacje z najbliższymi, utrudniać rozwój i pracę zawodową, generować trudności w wykonywaniu najprostszych życiowych czynności.

8 faktów o depresji

Może również wpływać na kondycję zdrowotną; nieleczona prowadzić nawet do śmierci. Depresja to nie przejściowy smutek, jesienno-zimowa chandra, chwilowe załamanie. To poważna choroba, która może wymagać długotrwałego leczenia.

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że już teraz choroba ta jest główną przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy. Wkrótce będzie najpoważniejszym problemem społecznym na świecie.

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, w związku z tym zebraliśmy dla Was kilka faktów, o których być może nie wiedzieliście.

Spis treści:

 1. Choroba, na którą cierpią mioliony
 2. Bagatelizowana i owiana tabu
 3. Chorują dzieci i młodzież
 4. Zachorować może każdy z nas
 5. Jakie objawy są alarmujące?
 6. Wyzwanie ekonomiczne
 7. Depresja poporodowa u mężczyzn
 8. Choroba, którą się leczy

Depresja dotyka już 350 mln ludzi na świecie

Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Szczególnie zatrważająca jest rosnąca liczba osób poniżej 18. r.ż., które zmagają się z depresją (tylko w ich przypadku wartość refundacji leków przeciwdepresyjnych wyniosła w 2021 r. 191 mln zł).

Jest bagatelizowana

W krajach wysoko rozwiniętych około połowa osób chorujących na depresję nie jest diagnozowana ani leczona, a liczba ta drastycznie wzrasta ­– do aż 90% w przypadku osób mieszkających w krajach o niskich i średnich dochodach. Zdrowie psychiczne jest bagatelizowane i szacunkowo mniej niż 2% krajowych nakładów na opiekę zdrowotną przeznaczanych jest właśnie na ten cel.

Dotyczy nie tylko dorosłych, ale i młodzieży oraz dzieci

Niestety statystyki nie pozostawiają złudzeń, że dotyczy również coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Według raportu zaprezentowanego 30.01.2023 r. przez Fundację GrowSPACE:

 • W 2022 roku odnotowano 2031 prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W stosunku do danych z roku 2020 to wzrost o 150 procent!
 • To zatrważające, ale najmłodsze dzieci, które próbowały odebrać sobie życie, były w wieku 7-12 lat!

Warto dodać, że objawy i przebieg depresji różni się u dzieci i osób dorosłych. W ich przypadku nie sam smutek jest wiodącym objawem depresji, a całe spektrum zmian w zachowaniu.

Dlatego Fundacja GrowSpace, zaapelowała o pilne wprowadzenie prewencji suicydalnej do szkół, opartej na szkoleniach dla nauczycieli i profilaktyce wśród uczniów, budowaniu zespołów interwencyjnych i wsparciu grup szczególnie zagrożonych kryzysami zdrowia psychicznego.

Zachorować może każdy

Depresja może rozwinąć się bez jednej, kluczowej przyczyny i dotknąć osobę, która na co dzień żyje w stosunkowo dobrych warunkach. Wyróżniamy jednak grupę czynników, które mogą mieć wpływ na zachorowalność:

 • genetyczne – depresja może występować w rodzinach. Wskaźnik dziedziczności szacuje sią na około 37%.
 • osobowościowe, trudne sytuacje życiowe – sytuacje stresowe, osoby z niską samooceną.
 • środowiskowe – sytuacja społeczno-ekonomiczna, narażenie na przemoc, nadużycia, samotność sprawiają, że niektóre osoby mogą być bardziej narażone.
 • biologiczne – zaburzenia w działaniu przekaźników mózgowych, choroby mózgu. Skutki uboczne leków, innych chorób współistniejących.

Alarmujące objawy

Objawy depresji mogą mieć różny charakter – od łagodnego do ciężkiego przebiegu. W Polsce łagodne objawy depresji wykazuje 14,2%, umiarkowane 4,3%, nasilone 2,2%, a wyraźnie silne objawy 0,7% Polaków.

We­dług Mię­dzy­na­ro­do­wej Kla­sy­fi­ka­cji Cho­rób ICD-100, do pierwszych i naj­częst­szych sy­gna­łów mo­gą­cych świad­czyć o de­pre­sji zaliczamy m.in.:

 • ob­ni­że­nie na­stro­ju,
 • za­nik od­czu­wa­nia przy­jem­no­ści (an­he­do­nia) z czynności, które wcześniej nam ją sprawiały,
 • uczucie zmęczenia, zmniej­szo­na ener­gia i jed­no­cze­sna męcz­li­wość.

Poznaj też inne objawy choroby: Czy to może być depresja? Kiedy szukać pomocy u specjalisty. Ważne by zaznaczyć, że szukanie pomocy jest kluczowe szczególnie w sytuacji kiedy pojawiają się myśli o śmierci lub samobójstwie.

De­pre­sja to po­waż­ny pro­blem nie tylko spo­łecz­ny, ale i ekonomiczny

Tylko w 2021 roku z powodu tej choroby odnotowano w Polsce 7,4 mln dni absencji pracowniczych. Co ciekawe, problem ten znacząco narasta wśród osób dobrze zarabiających i gruntownie wykształconych.

Depresja poporodowa u mężczyzn

De­pre­sja po­po­ro­do­wa może do­tknąć każ­dą ko­bie­tę po po­ro­dzie. Zapominamy jednak, że może ona dotyczyć również mężczyzn.

Według różnych danych statystyki te dotyczą około 10-20% ojców po narodzinach dziecka. To niestety nadal temat tabu i wielu z nich zmaga się z chorobą bez właściwego wsparcia.

Więcej dowiesz się z artykułów:

Depresję się leczy

Depresja to choroba, którą tak jak np. cukrzycę, nadciśnienie – się leczy. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, przebiegu choroby i jej intensywności leczenie może obejmować: farmakoterapię, psychoterapię lub jedno i drugie.

Je­że­li znaj­du­jesz się w kry­zy­sie psy­chicz­nym, bądź ktoś z Two­ich bli­skich po­trze­bu­je po­mo­cy – mo­żesz rów­nież sko­rzy­stać ze wspar­cia:

 • Te­le­fon za­ufa­nia dla dzie­ci i mło­dzie­ży tel. 116 111 (24h/7)
 • An­ty­de­pre­syj­ny Te­le­fon Fo­rum Prze­ciw­ko De­pre­sji tel. (22) 594 91 00
 • Bez­płat­ny kry­zy­so­wy te­le­fon za­ufa­nia dla do­ro­słych tel. 116 123
 • Te­le­fon za­ufa­nia dla osób star­szych tel. (22) 635 09 54
 • Ca­ło­do­bo­wa bez­płat­na in­fo­li­nia dla dzie­ci, mło­dzie­ży, ro­dzi­ców i pe­da­go­gów tel. 800 080 222

Źródła:

Aktualizacja (styczeń 2023 r.) raportu Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowanego w 2020 roku dotyczącego depresj.

Raport World Psychiatric Association Commission opublikowany w magazynie Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02141-3/fulltext.

Badanie przeprowadzone dla platformy ePsycholodzy.pl (2022 r. metodą CAWI Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO.

Badanie (przeprowadzone między 30.05-9.06. 2022 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski) na zlecenie dr. Piotra Toczyskiego, kierownika Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, krajowego konsultanta metody EAAD-Best.eu w Polsce i ogólnoeuropejskiego konsultanta części cyfrowej metody – iFightDepression.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *