Loading...

26 października 2022

3 min.

Ablacja – co to jest i na czym polega zabieg ablacji?

Abla­cja to za­bieg kar­dio­lo­gicz­ny wy­ko­ny­wa­ny w celu le­cze­nia aryt­mii. W trak­cie za­bie­gu pa­cjent po­zo­sta­je przy­tom­ny i może zgła­szać le­ka­rzo­wi swo­je od­czu­cia i ob­ja­wy. 

Karolina Zych-Rozpędowska

Abla­cja to za­bieg po­le­ga­ją­cy na ce­lo­wym znisz­cze­niu ob­sza­ru ser­ca, któ­ry od­po­wia­da za po­wsta­wa­nie aryt­mii. W miej­scu znisz­cze­nia po­wsta­je bli­zna, przez któ­rą nie prze­wo­dzą się im­pul­sy wy­wo­łu­ją­ce aryt­mię.

Spis tre­ści:

 1. Na czym po­le­ga abla­cja?
 2. Co przed za­bie­giem?
 3. Jak wy­glą­da za­bieg abla­cji?
 4. Po­wi­kła­nia po za­bie­gu
 5. Sku­tecz­ność za­bie­gu

Na czym po­le­ga abla­cja?

Za­bieg prze­pro­wa­dza­ny jest za po­mo­cą wy­so­kiej lub ni­skiej tem­pe­ra­tu­ry (abla­cją prą­dem o czę­sto­tli­wo­ści ra­dio­wej lub krio­abla­cja).

Każ­da ob­ja­wo­wa aryt­mia może być wy­le­czo­na za po­mo­cą abla­cji. Naj­czę­ściej do abla­cji kie­ru­je się pa­cjen­ta z trze­po­ta­niem lub mi­go­ta­niem przed­sion­ków, na­pa­do­wy­mi czę­sto­skur­cza­mi przed­sion­ko­wy­mi, licz­ną aryt­mią ko­mo­ro­wą itp.

O osta­tecz­nej kwa­li­fi­ka­cji do za­bie­gu i o tym czy w da­nym przy­pad­ku za­bieg przy­nie­ście spo­dzie­wa­ną ko­rzyść każ­do­ra­zo­wo de­cy­du­je le­karz kar­dio­log, elek­tro­fi­zjo­log.

Co przed za­bie­giem?

Przed abla­cją wy­ko­nu­je się ba­da­nie elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ne, w któ­rym oce­nia się jak roz­cho­dzą się im­pul­sy w ser­cu i któ­ry do­kład­nie ob­szar jest od­po­wie­dzial­ny za aryt­mię.

Po zin­ter­pre­to­wa­niu ba­da­nia elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ne­go na­stę­pu­je za­bieg abla­cji. W trak­cie ca­łej pro­ce­du­ry pa­cjent po­zo­sta­je przy­tom­ny i może zgła­szać le­ka­rzo­wi swo­je od­czu­cia i ob­ja­wy.

Jak wy­glą­da za­bieg abla­cji?

Elek­tro­dy do prze­pro­wa­dze­nia za­rów­no ba­da­nia elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ne­go, jak i abla­cji wpro­wa­dza się przez pa­chwi­nę. Na­stęp­nie elek­tro­dy wpro­wa­dza­ne są do ser­ca, by przez nie prze­wo­dzić im­pul­sy elek­trycz­ne i spraw­dzać jak za­re­agu­je ser­ce.

W cza­sie za­bie­gu czę­sto ce­lo­wo wy­wo­łu­je się aryt­mię, by na­stęp­nie spraw­dzić jak im­pul­sy roz­cho­dzą się po ser­cu. Do­dat­ko­wo mogą być po­da­ne leki, któ­re po­ma­ga­ją oce­nić ro­dzaj aryt­mii.

Czas trwa­nia za­bie­gu jest róż­ny, głów­nie za­le­ży od ilo­ści miejsc, któ­re trze­ba w ser­cu znisz­czyć i od do­świad­cze­nia ze­spo­łu. Samo ba­da­nie elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ne trwa do 2 go­dzin, abla­cja jest nie­co dłuż­sza. Po za­bie­gu na­le­ży le­żeć kil­ka go­dzin, by miej­sce w na­kłu­tych na­czy­niach pa­chwi­ny prze­sta­ło krwa­wić.

Jak każ­dy za­bieg, rów­nież ba­da­nie elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ne i sama abla­cja nie są wol­ne od po­wi­kłań. Mimo że zda­rza­ją się rzad­ko to każ­dy pa­cjent po­wi­nien mieć świa­do­mość ich wy­stą­pie­nia.

Po­wi­kła­nia po za­bie­gu abla­cji

Do po­wi­kłań za­bie­gu na­le­żą:

 • po­wi­kła­nia za­krze­po­wo-za­to­ro­we,
 • uszko­dze­nia za­staw­ki,
 • prze­bi­cie ścia­ny ser­ca z wy­two­rze­niem tam­po­na­dy,
 • cał­ko­wi­ty blok ser­ca,
 • skurcz lub za­mknie­cie na­czy­nia wień­co­we­go,
 • może dojść do po­wi­kłań miej­sco­wych w pa­chwi­nie wy­two­rze­nia krwia­ka lub tęt­nia­ka rze­ko­me­go.

Sku­tecz­ność za­bie­gu

Sku­tecz­ność za­bie­gu to trwa­łe uwol­nie­nie pa­cjen­ta od aryt­mii. W przy­pad­ku abla­cji sku­tecz­ność jest wy­so­ka i w za­leż­ność od ro­dza­ju ablo­wa­nej cho­ro­by się­ga 70-90%.

Czas w ja­kim aryt­mia po za­bie­gu po­win­na ustą­pić wy­no­si 3 mie­sią­ce. Dla­te­go za­raz po ho­spi­ta­li­za­cji nie na­le­ży się spo­dzie­wać, że ob­ja­wy zu­peł­nie znik­ną, bo tak dzie­je się u nie­wiel­kiej licz­by cho­rych.

Po­wsta­nie bli­zny w miej­scu za­bie­gu trwa wła­śnie oko­ło 3 mie­sią­ce i do­pie­ro po tym cza­sie mo­że­my mó­wić o sku­tecz­no­ści za­bie­gu. Do po­wtór­nych abla­cji do­cho­dzi rzad­ko, ale są moż­li­we. Je­śli w trak­cie pier­wot­ne­go za­bie­gu nie zo­sta­ły znisz­czo­ne wszyst­kie włók­na od­po­wie­dzial­ne za aryt­mię to za­bieg moż­na po­wtó­rzyć.

Źró­dła:

 • Kar­dio­lo­gia. Pod­ręcz­nik Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Kar­dio­lo­gicz­ne­go, 2019
 • In­ter­na Szcze­kli­ka 2021. Pod­ręcz­nik cho­rób we­wnętrz­nych, Me­dy­cy­na Prak­tycz­na
 • Wy­tycz­ne Eu­ro­pej­skie­go To­wa­rzy­stwa Kar­dio­lo­gicz­ne­go (ESC)
ablacjaarytmia

26 października 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.