Loading...

8 kwietnia 2022

4 min.

Zdrowie psychiczne – czy mamy powody do obaw?

Za nami #Ty­dzieńZ­dro­wiaP­sy­chicz­ne­go or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Me­dy­cy­ny Pre­na­tal­nej im. Er­ne­sta Wój­cic­kie­go. Za­pra­sza­my Was do pod­su­mo­wa­nia wszyst­kich dzia­łań w ra­mach edu­ka­cji na rzecz do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go.

Redakcja

Redakcja

Każ­de­go roku mi­lio­ny lu­dzi na ca­łym świe­cie sły­szy dia­gno­zę za­bu­rzeń zdro­wia psy­chicz­ne­go. We­dług Mię­dzy­na­ro­do­wej Kla­sy­fi­ka­cji Cho­rób WHO jest to bar­dzo po­wszech­na gru­pa zło­żo­nych za­bu­rzeń, któ­re mogą przy­bie­rać róż­ne for­my − w tym m.in. de­pre­sję, za­bu­rze­nia lę­ko­we, dwu­bie­gu­no­we, za­bu­rze­nia od­ży­wia­nia i schi­zo­fre­nię.

Na co je­ste­śmy dziś szcze­gól­nie na­ra­że­ni?

Tyl­ko na de­pre­sję w na­szym kra­ju cho­ru­je ok. 1,5 mln osób. Do­dat­ko­wo wy­ni­ki ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go dla UCE Re­se­arch i Syno Po­land w lu­tym 2022 r. po­ka­za­ły, że po­nad 60% do­ro­słych an­kie­to­wa­nych Po­la­ków wy­ka­zu­je róż­ne symp­to­my de­pre­sji. Naj­czę­ściej wy­mie­nia­ne to:

  • uczu­cie zmę­cze­nia i brak ener­gii – nie­mal 38%,
  • ob­ni­że­nie na­stro­ju – pra­wie 29%,
  • za­bu­rze­nia snu – 28,5%,
  • osła­bie­nie kon­cen­tra­cji i uwa­gi – nie­speł­na 19%,
  • pe­sy­mi­stycz­ne my­śli, czar­ne wi­dze­nie przy­szło­ści – 16,5%,
  • zmniej­sze­nie lub brak od­czu­wa­nia przy­jem­no­ści z rze­czy, któ­re wcze­śniej spra­wia­ły nam ra­dość – 13,3%,
  • ni­ska sa­mo­oce­na i mała wia­ry w sie­bie – 16,4%.

W ostat­nich la­tach – zin­ten­sy­fi­ko­wa­nych przez okres pan­de­mii – eks­per­ci prze­kie­ro­wu­ją na­szą uwa­gę na rolę pro­fi­lak­ty­ki, dia­gno­sty­ki oraz le­cze­nia psy­chicz­ne­go. Nadal naj­więk­szym wy­zwa­niem po­zo­sta­je na­sza ni­ska świa­do­mość spo­łecz­na o zna­cze­niu zdro­wia psy­chicz­ne­go – a przed pój­ściem do psy­cho­lo­ga lub do psy­chia­try naj­czę­ściej po­wstrzy­mu­je nas wstyd.

Dla­te­go w ra­mach ak­cji #Ty­dzieńZ­dro­wiaP­sy­chicz­ne­go Fun­da­cja Me­dy­cy­ny Pre­na­tal­nej im. Er­ne­sta Wój­cic­kie­go pod­ję­ła edu­ka­cję na rzecz do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go, aby zwięk­szyć zro­zu­mie­nie i jed­no­cze­śnie zmniej­szyć styg­ma­ty­za­cję zwią­za­ną z tym ob­sza­rem.

Co war­to wie­dzieć o zdro­wiu psy­chicz­nym?

Pro­jekt prze­pro­wa­dzo­ny na ka­na­łach ko­mu­ni­ka­cyj­nych Fun­da­cji ob­jął wie­le cie­ka­wych aspek­tów psy­cho­edu­ka­cyj­nych. Zo­sta­ła omó­wio­na m.in. Psy­cho­te­ra­pia od A do Z. czy­li wszyst­ko to, co war­to by­śmy wie­dzie­li o tej for­mie wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go i psy­chia­trycz­ne­go.

Spe­cja­li­ści Fun­da­cji zdra­dzi­li, jak wy­glą­da ich pra­ca pod­czas psy­cho­te­ra­pii i dla­cze­go war­to prze­ła­my­wać tabu zwią­za­ne z ko­rzy­sta­niem ze wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go.

Za­chę­ca­my Was rów­nież do lek­tu­ry wy­wia­du ze – zna­ną, wier­nym czy­tel­ni­kom na­sze­go por­ta­lu – lek. Ewą Droz­do­wicz-Ja­strzęb­ską, le­karzem psy­chia­trą w trak­cie spe­cja­li­za­cji.

Do­wie­cie się z nie­go, kie­dy mo­że­my my­śleć, „prze­czu­wać”, że nasi bli­scy – bądź my sami – po­trze­bu­je­my wi­zy­ty u psy­cho­lo­ga czy psy­chia­try. Czy cho­ro­by psy­chicz­ne są ule­czal­ne, jak je le­czy­my i jaki prze­kła­da­ją się na na­sze re­la­cje spo­łecz­ne?

A czy zna­cie od­po­wiedź na py­ta­nie: gdzie miesz­ka seks?

Bo nie tyl­ko w cie­le, ale i w gło­wie. Dla­te­go wła­śnie spe­cja­li­ści Fun­da­cji pod­ję­li się pro­ble­ma­ty­ki sek­su­al­no­ści w kon­tek­ście zdro­wia psy­chicz­ne­go. Tu nie chce­my za dużo zdra­dzać, bo je­śli jesz­cze nie mie­li­ście oka­zji po­znać ak­cji #Ty­dzieńZ­dro­wiaP­sy­chicz­ne­go to za­pra­sza­my Was na In­sta­gram Fun­da­cji Er­ne­sta @fun­da­cja­er­ne­sta.


Fun­da­cja Er­ne­sta w swo­jej co­dzien­nej dzia­łal­no­ści udzie­la po­mo­cy i wspie­ra ko­bie­ty, pary oraz ich ro­dzi­ny, w trud­nych sy­tu­acjach oko­ło­po­ro­do­wych. Po­moc do­ty­czy bez­płat­ne­go wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go i praw­ne­go, za­pew­nie­nie do­stę­pu do spe­cja­li­stycz­nych kon­sul­ta­cji. Za­kre­sem swo­ich dzia­łań obej­mu­je rów­nież kom­plek­so­we wspar­cie ro­dzi­ców dzie­ci przed­wcze­śnie uro­dzo­nych. Ce­lem Fun­da­cji jest rów­nież pod­no­sze­nie ja­ko­ści opie­ki pre­na­tal­nej w Pol­sce oraz edu­ka­cja spo­łecz­na na te­mat zdro­wia psy­chicz­ne­go.

Jak mo­żesz wes­przeć dzia­łal­ność Fun­da­cji i po­móc jej po­ma­gać?

Mo­żesz to zro­bić na kil­ka spo­so­bów:

Źró­dła:

  • In­sti­tu­te for He­alth Me­trics and Eva­lu­ation, Glo­bal Bur­den of Di­se­ase;
  • Ba­da­nie „Pan­de­mia vs. kon­dy­cja psy­chicz­na Po­la­ków”, zre­ali­zo­wa­ne przez UCE RE­SE­ARCH dla plat­for­my eP­sy­cho­lo­dzy.pl, zo­sta­ło prze­pro­wa­dzo­ne me­to­dą CAWI (Com­pu­ter As­si­sted Web In­te­rview) wśród 1040 Po­la­ków w wie­ku od 18 do 80 lat. Pró­ba, jak po­da­ją au­to­rzy ba­da­nia, była re­pre­zen­ta­tyw­na pod wzglę­dem płci, wie­ku, wiel­ko­ści miej­sco­wo­ści, wy­kształ­ce­nia oraz re­gio­nu.
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022
depresjaFundacja Ernesta

8 kwietnia 2022

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.