Regulamin bloga

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego,

działającego pod adresem https://mamaginekolog.pl/

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego działającego pod adresem https://mamaginekolog.pl/ (zwanego dalej „Portalem” lub „Serwisem”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora Portalu – Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449. (zwanego dalej również „Roger Publishing”, „Administratorem” lub „Usługodawcą”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest również poprzez adres poczty elektronicznej: redakcja@rogerpublishing.pl.


Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://mamaginekolog.pl/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Użytkownikami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)”. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ust. 2 powyżej, w języku polskim.

Użytkownik Portalu będący osobą fizyczną jest Usługobiorcą (zwany dalej „Użytkownikiem” lub „Usługobiorcą”).

Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące usługi:

 1. korzystanie z Portalu
 2. umożliwienie komentowania na Portalu,
 3. umożliwienie zadawania pytań na Portalu poprzez formularz „Wyślij pytanie”,
 4. umożliwienie udostępniania treści z Portalu w mediach społecznościowych.

Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Portalu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie usług.

§2

KORZYSTANIE Z PORTALU

Zapoznawanie się przez Użytkowników z dostępnymi na Portalu treściami tekstowymi, graficznymi, dźwiękowymi i audiowizualnymi, jest anonimowe, tj. bez konieczności podawania przez Użytkowników swoich danych osobowych.

Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Portalu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Portalu. Korzystanie z Portalu oraz jego zasobów jest nieodpłatne.

Użytkownik, aby korzystać z Portalu zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez Użytkownika na stronę Portalu i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika ze strony Portalu.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.

Treści zawarte na Portalu nie stanowią indywidualnej porady medycznej, ani nie zastępują indywidualnej pomocy medycznej świadczonej przez specjalistę.

Komentarze na Portalu moderowane są przez Roger Publishing.

Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane wybranym przez Użytkownika imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.

Za treść komentarzy Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik nie może zamieszczać treści, które:

 1. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail redakcja@rogerpublishing.pl ;
 2. zawierają linki;
 3. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;
 4. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 5. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 6. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 7. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 8. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 9. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 10. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 11. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 12. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 13. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 14. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 15. obrażają uczucia religijne;
 16. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników
 17. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści.

Użytkownik może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem redakcja@rogerpublishing.pl.

Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie.

Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.

Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

System komentarzy udostępniony jest przez witrynę WordPres.

 

§3

KORZYSTANIE Z FORMULARZA „WYŚLIJ PYTANIE”

Użytkownik może zadać pytanie korzystając z formularza „Wyślij pytanie” dostępnego na Portalu.

Użytkownik zadając pytanie zgadza się na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez Użytkownika w bazie danych Serwisu.

Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści pytania oraz imienia, inicjałów lub pseudonimu (nicku) wskazanego przez Użytkownika na stronie internetowej Portalu.

Roger Publishing zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi jedynie na wybrane pytania poprzez publikację pytania wraz z odpowiedzią na Portalu.

Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do roszczeń w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§4

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Portalu posiada Roger Publishing oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Portalu.

Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna Serwisu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Portalu stanowią własność Roger Publishing lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, w tym za działania stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz Regulaminu.

Roger Publishing zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Portalu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

Roger Publishing zastrzega, że w przypadku Portalu dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Portal może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Roger Publishing nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

 

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Portalu lub jego funkcji.

Reklamacja wymaga przesłania informacji na następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@rogerpublishing.pl.

Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację oraz zastrzeżenia związane ze świadczeniem usług.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadamia reklamującego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail, z którego wysłano reklamację.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: redakcja@rogerpublishing.pl.

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. 

Osoby korzystające z Serwisu, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z blokowaniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który uzyskał certyfikat wydany przez Koordynatora ds. usług cyfrowych.

§7

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków użytkowników Portalu, zasad korzystania z Portalu lub innych istotnych kwestii, Administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Portalu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Portalu przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Portalu po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 17 lutego 2024 r. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

 

§8

DANE OSOBOWE i PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

Portal wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie, natomiast informacje o plikach cookies w Polityce plików cookies.

Dane osobowe Usługobiorców są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://mamaginekolog.pl.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Roger Publishing może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, należy przesyłać na adres e-mail: redakcja@rogerpublishing.pl.

 

DANE USŁUGODAWCY:              

Roger Publishing sp. z o.o.

Algierska 19W, 03-977 Warszawa

KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449

 

 

_Regulamin obowiązujący do dnia 16 lutego 2024 r.

Regulamin konkursu WIETRZENIE NARODOWE 13-19.05.24.docx