Loading...

4 marca 2022

1 min.

„Czy po poronieniach przysługują mi jakieś badania refundowane NFZ?”

Le­karz w po­rad­ni po zba­da­niu pa­cjent­ki i uzy­ska­niu wy­żej wy­mie­nio­nych in­for­ma­cji może część ba­dań prze­pro­wa­dzić w ra­mach roz­li­czeń z NFZ.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy po po­ro­nie­niach przy­słu­gu­ją mi ja­kieś ba­da­nia re­fun­do­wa­ne NFZ?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po każ­dym po­ro­nie­niu, je­śli bę­dzie uzy­ska­ny ma­te­riał z po­ro­nie­nia, może być on zba­da­ny pod mi­kro­sko­pem przez pa­to­mor­fo­lo­ga – jest to ba­da­nie re­fun­do­wa­ne przez NFZ.

Co do dia­gno­sty­ki po­ro­nień i ich przy­czyn to wie­le za­le­ży od wy­wia­du, typu po­ro­nień, cza­su kie­dy na­stą­pi­ły oraz ocze­ki­wań pa­cjent­ki.

Le­karz w po­rad­ni po zba­da­niu pa­cjent­ki i uzy­ska­niu wy­żej wy­mie­nio­nych in­for­ma­cji może część ba­dań prze­pro­wa­dzić w ra­mach roz­li­czeń z NFZ. Nie wszyst­kie są w peł­ni re­fun­do­wa­ne i są kon­kret­ne sy­tu­acje, w któ­rych wy­ko­nu­je­my dane ba­da­nia. Po­win­naś in­dy­wi­du­al­nie uzy­skać od swo­je­go le­ka­rza in­for­ma­cję co mo­żesz wy­ko­nać w ra­mach NFZ.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

poronienietrudne pytania

4 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.