Loading...

14 marca 2022

1 min.

„Co to jest kobiecy wytrysk?”

Jed­na z Was po­pro­si­ła, aby­śmy na­pi­sa­li wię­cej na ten te­mat. Te­ma­tu pod­ję­ła się na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Ko­bie­cy wy­trysk! Pro­szę na­pisz­cie coś wię­cej na ten te­mat – co to jest za płyn i dla­cze­go po­ja­wia się tyl­ko cza­sa­mi? Ja czu­ję go przy oko­ło 80% or­ga­zmów cza­sa­mi mu­szę się nie­ste­ty po­wstrzy­mać, gdy je­stem nie­przy­go­to­wa­na (wy­pły­wa ze mnie duża ilość prze­zro­czy­ste­go bez­wol­ne­go pły­nu). Skąd ten płyn się bie­rze? Od cze­go to za­le­ży?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ko­bie­cy wy­trysk to uwol­nie­nie pły­nu pro­du­ko­wa­ne­go przez gru­czo­ły Ske­ne­go, zlo­ka­li­zo­wa­ne przy uj­ściu cew­ki mo­czo­wej. W przy­pad­ku sty­mu­la­cji przed­niej ścia­ny po­chwy może dojść do wy­try­sku tego pły­nu z cew­ki mo­czo­wej, po­dob­nie jak u męż­czyzn w trak­cie or­ga­zmu.

U czę­ści ko­biet jest on zwią­za­ny z or­ga­zmem, u czę­ści może wy­stą­pić bez or­ga­zmu – jako od­ruch bez­wa­run­ko­wy. Nie­któ­re oso­by po­da­ją, że jest to tzw. „fon­tan­na”, u czę­ści jest to nie­zau­wa­żal­na ilość.

Wszyst­ko to jest nor­mą. Płyn uwal­nia­ny w trak­cie ko­bie­ce­go wy­try­sku róż­ni się od mo­czu bra­kiem kre­aty­ni­ny i mocz­ni­ka, jest lek­ko męt­ny, bia­ła­wy, po­dob­ny w skła­dzie do mę­skie­go eja­ku­la­tu.

Każ­da ko­bie­ta jest inna i też każ­da prze­ży­wa or­gazm in­a­czej, nie na­le­ży na­sta­wiać się, że ko­bie­cy wy­trysk jest ce­lem, za­le­ży on od fi­zjo­lo­gii da­nej oso­by.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

14 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.