Loading...

11 kwietnia 2022

10 min.

Jak zacząć stosowanie pieluch wielorazowych?

Być może je­steś jed­ną z tych osób, któ­rym spodo­ba­ła się idea pie­luch wie­lo­ra­zo­wych i na­wet za­kieł­ko­wa­ła Ci w gło­wie myśl, że war­to spró­bo­wać. Nie je­steś jed­nak w 100% pew­na, po­nie­waż cią­gle po­ja­wia­ją się nowe wąt­pli­wo­ści.

Redakcja

Redakcja

Gdzie będę trzy­mać brud­ne pie­lu­chy? Czy nie będą po­wo­do­wać nie­przy­jem­nych za­pa­chów w domu? Co po­wie ro­dzi­na i zna­jo­mi? Czy mam siłę tłu­ma­czyć się ze swo­jej nie­co­dzien­nej de­cy­zji? Czy nie oka­że się, że te pie­lu­chy się u nas nie spraw­dzą i będą to pie­nią­dze wy­rzu­co­ne w bło­to? Czy nie będą prze­cie­kać? Czy na pew­no są hi­gie­nicz­ne?

Po­tra­fi­ła­bym wy­mie­nić jesz­cze wię­cej py­tań, ja­kie za­da­ją mi ro­dzi­ce, któ­rzy sto­ją przed de­cy­zją czy pie­lu­cho­wać wie­lo­ra­zo­wo. Kie­dy ja­kiś te­mat nas prze­ra­ża, je­ste­śmy w sta­nie mno­żyć prze­szko­dy w nie­skoń­czo­ność. To na­tu­ral­ne. Je­że­li też tak masz, po­sta­ram się w tym ar­ty­ku­le roz­wiać, jak naj­wię­cej tych wąt­pli­wo­ści.

Po­nie­waż de­cy­zję o ko­rzy­sta­niu z pie­luch wie­lo­ra­zo­wych sta­ty­stycz­nie czę­ściej po­dej­mu­ją mamy, będę w tym ar­ty­ku­le zwra­ca­ła się głów­nie do nich. My­ślę jed­nak, że je­że­li je­steś tatą, to do­sko­na­le zro­zu­miesz za­war­te w nim ana­lo­gie i rów­nież z nie­go sko­rzy­stasz.

Czy ko­rzy­sta­nie z pie­luch wie­lo­ra­zo­wych wy­ma­ga dużo pra­cy?

Kie­dy po raz pierw­szy za­kła­da­łam mo­je­mu dziec­ku pie­lusz­kę wie­lo­ra­zo­wą, mia­ło za­le­d­wie kil­ka dni. Nikt nie po­ka­zał mi jak to zro­bić. Nie wie­dzia­łam ja­kich uży­wać wkła­dów, bo nie wie­dzia­łam ile siu­sia i ja­kiej po­trze­bu­je chłon­no­ści. Nie wie­dzia­łam nic. Przez pierw­sze dwa ty­go­dnie za­li­cza­li­śmy spo­ro wpa­dek. A były to wpad­ki po­dwój­ne, po­nie­waż tak się zło­ży­ło, że pierw­sze kro­ki z pie­lusz­ka­mi wie­lo­ra­zo­wy­mi sta­wia­łam jako mło­da mama bliź­niąt.

Nie bra­łam jed­nak udzia­łu w żad­nym kon­kur­sie, nie mu­sia­łam ro­bić tego per­fek­cyj­nie. To po­czu­cie, że nikt nie bę­dzie tego oce­niał i po­zwo­le­nie so­bie na wpad­ki oraz by­cie nie­per­fek­cyj­ną spra­wia­ło, że choć nie­zbyt do­brze mi wy­cho­dzi­ło, nie stre­so­wa­łam się i nie czu­łam przy­tło­czo­na. Za­bez­pie­cza­łam ma­te­ra­ce dzie­ci oraz swój w sy­pial­ni do­dat­ko­wym po­krow­cem pod prze­ście­ra­dło i z każ­dą zmia­ną pie­lu­chy te­sto­wa­łam czy to, w jaki spo­sób ją za­pię­łam, speł­nia swo­ją rolę, i czy do środ­ka wło­ży­łam do­bry wkład chłon­ny.

Dzi­siaj jest o wie­le ła­twiej, po­nie­waż za­nim za­czniesz lub kie­dy masz ja­kiś pro­blem, mo­żesz się po­ra­dzić w skle­pie, w któ­rym ku­pu­jesz pie­lu­chy, sko­rzy­stać z do­rad­czy­ni pie­lu­cho­wej, obej­rzeć fil­mi­ki na YouTu­be lub na In­sta­gra­mie. Mo­żesz za­py­tać też in­nych mam na gru­pach pie­lu­cho­wych.

Je­śli zde­cy­du­jesz się na za­kup ze­sta­wu star­to­we­go pie­lu­szek w Ro­ger Pu­bli­shing – otrzy­masz kom­plet­ną in­struk­cję ko­rzy­sta­nia z pie­lu­szek w for­mie ulot­ki, uzu­peł­nio­ną na­gra­nia­mi vi­deo.

Tu­taj znaj­dziesz ze­sta­wy do wie­lu­pie­lu­cho­wa­nia w kil­ku wa­rian­tach.

Ja tego nie mia­łam, a po­mi­mo tego po dwóch ty­go­dniach czu­łam się już nie­mal jak eks­pert. Czu­łam, że mi wy­cho­dzi. Kie­dy pod­cho­dzi­my do tego, co wy­da­je się trud­ne na spo­koj­nie, od razu jest ła­twiej.

Mo­ty­wa­cja

My­ślę, że klu­czo­wa jest też mo­ty­wa­cja. Bez niej szyb­ko się pod­da­je­my. War­to więc wie­dzieć, po co chce­my uży­wać pie­luch wie­lo­ra­zo­wych. Czy tyl­ko dla­te­go, że są mod­ne, czy może kie­ru­je­my się przede wszyst­kim wzglę­da­mi zdro­wot­ny­mi.

Mo­ty­wa­cją może być to, że bar­dzo za­le­ży nam na re­du­ko­wa­niu od­pa­dów lub to, że chce­my, aby pie­lu­chy mniej nas kosz­to­wa­ły. U pod­staw mo­ty­wa­cji musi stać to, co jest dla nas na­praw­dę waż­ne. Co dla Cie­bie jest naj­waż­niej­sze?

Kie­dy ro­bi­my coś dla­te­go, że jest dla nas waż­ne, nie zwra­ca­my uwa­gi na to ile zaj­mu­je cza­su. Je­że­li jed­nak za­py­tasz mnie czy pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we to dużo pra­cy, od­po­wiem, że nie.

  • Za­miast wy­rzu­cać pie­lu­chę do ko­sza, wrzu­cam ją do wia­der­ka, w któ­rym cze­ka na pra­nie.
  • Za­miast wy­nieść śmie­ci do po­jem­ni­ka na ze­wnątrz, wrzu­cam je do pral­ki.
  • Za­miast iść do skle­pu po nową pacz­kę pie­luch czy szu­kać pro­mo­cji na jed­no­ra­zów­ki w In­ter­ne­cie, wie­szam pra­nie, a po­tem je skła­dam. Zimą wrzu­cam je tyl­ko do su­szar­ki bęb­no­wej, co zaj­mu­je jesz­cze mniej cza­su.

Być może bi­lans cza­su nie wyj­dzie iden­tycz­ny, ale róż­ni­ce na­praw­dę nie są aż tak duże. Pie­lu­chy pra­łam za­wsze dwa razy w ty­go­dniu. War­to za­opa­trzyć się w taką ilość, aby nie mu­sieć tego ro­bić czę­ściej.

Gdzie trzy­mać brud­ne pie­lu­chy?

Czy nie będą po­wo­do­wać nie­przy­jem­nych za­pa­chów w domu? Oso­bi­ście za­wsze prze­cho­wy­wa­łam brud­ne pie­lu­chy w za­my­ka­nym wia­der­ku. Część mam ko­rzy­sta ze spe­cjal­ne­go wor­ka na pie­lu­chy, któ­ry ku­pisz w więk­szo­ści skle­pów z pie­lu­cha­mi wie­lo­ra­zo­wy­mi.

Za­rów­no wia­der­ko, jak i wo­rek PUL lub weł­nia­ny sku­tecz­nie chro­ni przed wy­do­sta­wa­niem się nie­przy­jem­ne­go za­pa­chu za­nim upie­rzesz pie­lu­chy. Je­śli do­dat­ko­wo chcesz unik­nąć wy­do­by­wa­nia się go pod­czas do­rzu­ca­nia ko­lej­nej pie­lusz­ki do środ­ka, wy­star­czy, że wkro­pisz do środ­ka kil­ka kro­pel olej­ku ete­rycz­ne­go. Mamy czę­sto uży­wa­ją la­wen­do­we­go, z drzew­ka her­ba­cia­ne­go lub po­ma­rań­czo­we­go.

Czy mam siłę tłu­ma­czyć ze swo­jej nie­co­dzien­nej de­cy­zji?

Co po­wie ro­dzi­na i zna­jo­mi? Jak prze­ko­nać męża? Kie­dy sły­szę ta­kie py­ta­nie, za­pa­la mi się lamp­ka w gło­wie. Je­ste­śmy do­ro­słe, i szcze­rze mó­wiąc ni­ko­mu nic do tego, ja­kie de­cy­zje po­dej­mu­je­my w swo­im ży­ciu, a w szcze­gól­no­ści w sto­sun­ku do swo­je­go dziec­ka, je­śli tyl­ko mamy na celu jego do­bro. Ale tak­że i swo­je, bo my ko­bie­ty cza­sem za­po­mi­na­my, że na­sze po­trze­by nie są mniej waż­ne.

Wo­kół nas za­wsze bę­dzie mnó­stwo życz­li­wych osób, któ­rzy będą kry­ty­ko­wać na­sze wy­bo­ry. Że za cie­pło lub za cien­ko ubra­li­śmy dziec­ko, że źle kar­mi­my bu­tel­ką, albo że nie ro­zu­mie­ją cze­mu mę­czy­my się z kar­mie­niem pier­sią. Czy to od­po­wie­dzial­ne, że de­cy­du­je­my się na ko­lej­ne dziec­ko, albo dla­cze­go się nie de­cy­du­je­my – prze­cież po­win­no mieć ro­dzeń­stwo. Nie jest moż­li­we, aby wszy­scy wo­kół mie­li ta­kie same prze­ko­na­nia jak Ty. Osta­tecz­nie jed­nak – to Ty de­cy­du­jesz.

Wspa­nia­le, je­że­li uda Ci się zna­leźć wo­kół sie­bie choć jed­ną oso­bę, któ­ra bę­dzie Cię wspie­rać w Two­jej de­cy­zji. Je­że­li nie masz ni­ko­go ta­kie­go, może uda Ci się zna­leźć wie­lo­pie­lu­chu­ją­cą ko­le­żan­kę w Two­jej oko­li­cy. Za­py­taj na gru­pie zrze­sza­ją­cej ro­dzi­ców, któ­rzy ko­rzy­sta­ją z pie­luch wie­lo­ra­zo­wych. Może na­wet na­wią­że­cie po­tem przy­jaźń na dłu­gie lata?

Z mo­je­go do­świad­cze­nia wy­ni­ka, że je­że­li kon­se­kwent­nie trzy­masz się swo­ich po­sta­no­wień, to po po­cząt­ko­wej fali kry­ty­ki, z cza­sem zy­sku­jesz uzna­nie, a wie­le osób, któ­re na po­cząt­ku wąt­pi­ło w Two­ją de­cy­zję, do­cho­dzi do wnio­sku, że pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we to na­praw­dę do­bra spra­wa. Też tak mia­łam.

Trud­niej­sza może być spra­wa z part­ne­rem. W od­wrot­ną stro­nę, on też może mieć pro­blem z prze­ko­na­niem part­ner­ki do pie­luch wie­lo­ra­zo­wych ze wzglę­du na to, że być może to ona bę­dzie spę­dza­ła z dziec­kiem wię­cej cza­su i czę­ściej zmie­nia­ła pie­lu­chę.

W tym dru­gim wy­pad­ku za­wsze mo­że­cie zde­cy­do­wać się na sys­tem mie­sza­ny. Jed­no bę­dzie za­kła­dać jed­no­ra­zów­kę, a dru­gie pie­lu­chę wie­lo­ra­zo­wą. Tak było u mnie na sa­mym po­cząt­ku, choć to mój mąż nie był po­cząt­ko­wo prze­ko­na­ny do mo­je­go po­my­słu. On za­kła­dał za­wsze jed­no­ra­zów­ki. Pew­ne­go dnia nie za­pi­sa­łam ich na za­ku­po­wej li­ście. W domu wy­czer­pa­ły się za­pa­sy. Mu­siał po raz pierw­szy za­ło­żyć wie­lo­ra­zo­wą. Oka­za­ło się, że nie taki dia­beł strasz­ny.

Trud­no mi do­ra­dzić, je­że­li pro­ble­mem jest to, że trud­no Wam się po­ro­zu­mieć. My­ślę, że nic na siłę. War­to dbać o swój zwią­zek na pierw­szym miej­scu.

Czy pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we nie będą prze­cie­kać?

Nie, nie po­win­ny. W przy­pad­ku jed­no­ra­zó­wek spra­wa jest jed­nak rze­czy­wi­ście nie­co ła­twiej­sza. Za­wie­ra­ją su­per­ab­sor­ben­ty (SAP), któ­re są w sta­nie po­chło­nąć nie­prze­cięt­ne ilo­ści pły­nu. Jak na ra­zie nie ma ta­kich tka­nin, któ­re by­ły­by zdol­ne do tego sa­me­go.

Kwe­stia jest jed­nak taka, czy aż tak ogrom­na chłon­ność jest na­praw­dę po­trzeb­na. Pie­lu­chę po­win­no się zmie­niać re­gu­lar­nie. Każ­dą. Ze wzglę­du na zdro­wie dziec­ka. Prze­trzy­my­wa­nie go w za­siu­sia­nej pie­lusz­ce (bo o ku­pie już nie wspo­mnę), może pro­wa­dzić do od­pa­rzeń czy za­pa­le­nia ukła­du mo­czo­we­go. Z pew­no­ścią nie jest to zdro­we. Zresz­tą, wy­obraź so­bie sama, czy chcia­ła­byś no­sić na pu­pie za­si­ka­ną pie­lu­chę, na­wet je­śli nie od­czu­wa­ła­byś skut­ków mo­kre­go?

Pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we nie po­win­ny prze­cie­kać, jed­nak może się to zda­rzyć, je­że­li uży­je­my za mało chłon­ne­go wkła­du lub na­praw­dę źle ją za­ło­ży­my, np. spod nie­prze­ma­kal­nej war­stwy bę­dzie wy­sta­wać część chłon­na i do­ty­kać ubran­ka. Albo kie­dy gum­ki zu­peł­nie nie będą przy­le­gać do cia­ła dziec­ka, i przez duże wol­ne prze­strze­nie bę­dzie wy­cie­kać za­war­tość.

Do­bra­nie od­po­wied­niej pie­lu­chy dla na­sze­go dziec­ka nie wy­ma­ga dok­to­ra­tu. Wy­star­czy kil­ka dni ob­ser­wa­cji i do­pa­so­wa­nia pie­lu­chy do jego po­trzeb. W pie­lu­chach wie­lo­ra­zo­wych faj­ne jest to, że są mo­du­ło­we. Je­że­li bra­ku­je Ci chłon­no­ści, nie mu­sisz wy­mie­niać wkła­dów, któ­re masz na inne. Wy­star­czy do­dać coś co ją wzmoc­ni, np. dru­gi cień­szy wkład lub tzw. bo­oster.

Dzi­siej­sze ma­te­ria­ły chłon­ne róż­nią się moc­no od tego, co mia­ły do dys­po­zy­cji na­sze mamy czy bab­cie. Tech­no­lo­gia po­zwa­la na two­rze­nie splo­tów, wy­koń­czeń i kom­po­zy­cji włó­kien w taki spo­sób, aby osią­gać jak naj­więk­sze moż­li­wo­ści chłon­ne. Ta­kie ma­te­ria­ły są dzi­siaj sto­so­wa­ne w pie­lu­chach wie­lo­ra­zo­wych.

Czy pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we są hi­gie­nicz­ne?

Jak naj­bar­dziej. Pra­nie w 60 stop­niach sku­tecz­nie za­bi­ja wszyst­kie bak­te­rie, któ­re mo­gły­by bez­po­śred­nio za­szko­dzić czło­wie­ko­wi. Dzi­siej­sze pral­ki i prosz­ki do pra­nia do­kład­nie do­pie­ra­ją pie­lu­chy.

Po­le­cam, aby za­wsze przed pra­niem wsta­wić do­dat­ko­wo samo płu­ka­nie pie­luch. Po płu­ka­niu pral­ka usu­nie cała brud­na wodę, a pie­lu­chy będą się mo­gły prać w zu­peł­nie czy­stej. Ta­kie pra­nie z pew­no­ścią bę­dzie znacz­nie sku­tecz­niej­sze.

W ar­ty­ku­le „Pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we: hit czy kit?” wspo­mi­na­łam tak­że o ba­da­niach na­uko­wych po­twier­dza­ją­cych ko­rzy­ści zdro­wot­ne tych pie­luch, w sto­sun­ku do jed­no­ra­zo­wych. Je­że­li cie­ka­wi Cię ten te­mat, war­to abyś tam zer­k­nę­ła.

Czy moje ra­chun­ki za wodę i prąd nie wzro­sną na tyle, że oka­że się to nie­opła­cal­ne?

Jest to py­ta­nie, na któ­re naj­ła­twiej od­po­wie­dzieć z góry wy­li­cza­jąc do­dat­ko­wą ilość wody i prą­du, jaką zu­ży­jesz kie­dy doj­dzie Ci pra­nie pie­luch. Pod uwa­gę bę­dzie trze­ba wziąć kil­ka zmien­nych: ile wody po­bie­ra Two­ja pral­ka na cykl płu­ka­nia i pra­nia oraz ile zu­ży­wa w tym cza­sie prą­du?

Ta­kie dane znaj­dziesz w in­struk­cji pral­ki. Je­że­li jej nie masz, być może znaj­dziesz ją w in­ter­ne­cie. Mo­żesz też za­dzwo­nić na in­fo­li­nię do pro­du­cen­ta. Ile kosz­tu­je u Cie­bie metr sze­ścien­ny wody i 1 kW prą­du? Jak czę­sto pla­nu­jesz ro­bić pra­nie?

Je­że­li nie masz jesz­cze dziec­ka za­py­taj zna­jo­mych, jak czę­sto pio­rą ubran­ka, bo Two­je za­ło­że­nia mogą oka­zać się zbyt opty­mi­stycz­ne. Wraz z po­ja­wie­niem się na świe­cie dziec­ka za­zwy­czaj ilość pra­nia moc­no wzra­sta. Pie­lu­chy wie­lo­ra­zo­we naj­czę­ściej nie ro­bią wiel­kiej róż­ni­cy. Zwłasz­cza, że po wstęp­nym płu­ka­niu, mo­żesz do­rzu­cić do nich ubran­ka, ręcz­ni­ki, po­ściel…

Do­dat­ko­wą za­le­tą pie­luch wie­lo­ra­zo­wych, je­śli cho­dzi o kosz­ty jest fakt, że kie­dy prze­sta­niesz ich już uży­wać, mo­żesz je sprze­dać. Uży­wa­ne pie­lu­chy naj­czę­ściej kosz­tu­ją kil­ka­dzie­siąt pro­cent ceny no­wych. To ogrom­ny zwrot in­we­sty­cji.

Czy pra­nie pie­luch na pew­no jest eko­lo­gicz­ne?

To czę­sty za­rzut osób. Praw­da jest jed­nak taka, że wszel­kie pro­duk­ty wie­lo­ra­zo­we: pie­lu­chy, pod­pa­ski, wkład­ki lak­ta­cyj­ne, chu­s­tecz­ki do nosa, ścier­ki ku­chen­ne itp. są bar­dziej przy­ja­zne śro­do­wi­sku niż pro­duk­ty jed­no­ra­zo­we.

Kie­dy my­śli­my o wo­dzie zu­ży­tej na pra­nie, nie bie­rze­my pod uwa­gę tego, ile wody zo­sta­ło uży­tej do pro­duk­cji jed­no­ra­zów­ki.

Zrób eks­pe­ry­ment i wpisz w Go­ogle: ile wody (lub prą­du) po­trze­ba do pro­duk­cji chle­ba, ko­szul­ki, dłu­go­pi­su. War­to­ści, któ­re zo­ba­czysz, z pew­no­ścią Cię moc­no za­sko­czą.

Je­że­li po­rów­nasz ilość pie­luch jed­no­ra­zo­wych i wie­lo­ra­zo­wych, ja­kie zu­ży­je jed­no dziec­ko i prze­mno­żysz przez ilość wody po­trzeb­nej do pro­duk­cji, uzy­skasz ja­sną od­po­wiedź na swo­je wąt­pli­wo­ści.

W In­ter­ne­cie są rów­nież do­stęp­ne ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez wia­ry­god­ne in­sty­tu­cje (np. Bri­tish Envi­ron­ment Agen­cy), któ­re po­twier­dza­ją, że pra­nie pie­luch wie­lo­ra­zo­wych jest bar­dziej eko­lo­gicz­ne niż uży­wa­nie jed­no­ra­zo­wych.

Czy pie­lu­chy weł­nia­ne nie będą uczu­lać dziec­ka?

Nie po­win­ny. Uczu­le­nie na weł­nę, a tak na­praw­dę na za­war­tą w niej la­no­li­nę do­ty­czy mniej niż 2% lu­dzi. Oso­ba uczu­lo­na na la­no­li­nę nie mo­gła­by ko­rzy­stać z więk­szo­ści ko­sme­ty­ków, po­nie­waż la­no­li­na do­da­wa­na jest do kre­mów, bal­sa­mów, opa­trun­ków, ma­ści przy­spie­sza­ją­cych go­je­nie ran, a na­wet my­deł.

Do­wie­dzio­no, że na­wet je­że­li wy­stą­pi­ły u ko­goś re­ak­cje aler­gicz­ne na la­no­li­nę, to naj­czę­ściej spo­wo­do­wa­ne były przez sub­stan­cje po­moc­ni­cze za­war­te w pre­pa­ra­tach, któ­rych głów­nym skład­ni­kiem była wła­śnie la­no­li­na. Na­ukow­cy uwa­ża­ją rów­nież, że aler­gie wy­wo­łu­ją ra­czej de­ter­gen­ty, któ­rych uży­wa się w po­cząt­ko­wej ob­rób­ce weł­ny owczej. Ba­da­nia wska­zu­ją na to, że la­no­li­na naj­czę­ściej po­wo­du­je re­ak­cje aler­gicz­ne w pro­duk­tach far­ma­ceu­tycz­nych.

Szan­sa na to, że Two­je dziec­ko bę­dzie uczu­lo­ne na weł­nę są zni­ko­me. Na­to­miast li­sta wy­jąt­ko­wych zdro­wot­nych wła­ści­wo­ści weł­ny jest na­praw­dę dłu­ga. To już jest jed­nak te­mat na osob­ny ar­ty­kuł i je­że­li Cię to cie­ka­wi, prze­czy­tasz o tym wię­cej na moim blo­gu: www.pup­pi­dia­pers.com/pl/

Je­że­li je­steś zmo­ty­wo­wa­na, nic Cię nie po­wstrzy­ma! Na po­cząt­ku na pew­no za­li­czysz kil­ka wpa­dek. To nor­mal­ne. Nie pod­da­waj się. Bę­dzie tyl­ko le­piej.

Mo­żesz naj­pierw ku­pić mały ze­staw star­to­wy i uży­wać pie­lu­szek wie­lo­ra­zo­wych na zmia­nę z jed­no­ra­zo­wy­mi. Wy­pró­bo­wać czy Ci się spodo­ba. Nie mu­sisz od razu rzu­cać się na głę­bo­ką wodę. Jed­na pie­lu­cha wie­lo­ra­zo­wa dzien­nie to już 365 jed­no­ra­zó­wek mniej wy­rzu­co­nych do śmie­ci.

Au­tor­ką ar­ty­ku­łu jest Ewa Ka­zi­mier­czuk, wła­ści­ciel­ka mar­ki PUP­PI.

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022
pieluchy

11 kwietnia 2022

10 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa