Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Czy antykoncepcja ma wpływ na podwyższone trójglicerydy?”

W na­szej sek­cji „Trud­ne Py­ta­nia” bar­dzo czę­sto py­ta­cie o an­ty­kon­cep­cję – sku­tecz­ność, prze­ciw­wska­za­nia i moż­li­we skut­ki ubocz­ne. Tym ra­zem Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska od­po­wia­da, czy an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na ma wpływ na pod­wyż­szo­ne trój­gli­ce­ry­dy.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Co ozna­cza­ją pod­wyż­szo­ne trój­gli­ce­ry­dy? Jaką sto­so­wać die­tę? Czy ma na to wpływ an­ty­kon­cep­cja?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wy­so­kie stę­że­nie trój­gli­ce­ry­dów wy­ni­ka z róż­nych sta­nów. Oczy­wi­ście zła die­ta ma tu ogrom­ne zna­cze­nie, ale pod­wyż­szo­ne stę­że­nie wy­stę­pu­je rów­nież w:

  • cu­krzy­cy,
  • nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy,
  • nie­wy­dol­no­ści ne­rek,
  • cią­ży.

An­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na rów­nież ma wpływ na pro­fil li­pi­do­wy. Pro­ge­sta­ge­ny za­war­te w do­ust­nej an­ty­kon­cep­cji zwięk­sza­ją stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go i LDL, es­tro­ge­ny zwięk­sza­ją stę­że­nie HDL oraz trój­gli­ce­ry­dów.

Je­śli chcesz sku­tecz­nie ob­ni­żyć stę­że­nie trój­gli­ce­ry­dów:

  • schud­nij, je­śli masz nad­mier­ną masę cia­ła,
  • ogra­nicz spo­ży­cia al­ko­ho­lu – spo­ży­cie al­ko­ho­lu w ilo­ści 10-30 g na dobę istot­nie pod­no­si stę­że­nie trój­gli­ce­ry­dów,
  • zwiększ ak­tyw­ność fi­zycz­ną,
  • ogra­nicz spo­ży­cie wę­glo­wo­da­nów – cu­kry pro­ste, a głów­nie fruk­to­za może pod­nieść stę­że­nie trój­gli­ce­ry­dów na­wet o 40%, dla­te­go na­le­ży wy­bie­rać pro­duk­ty o ni­skim in­dek­sie gli­ke­micz­nym,
  • nie­zbęd­na może oka­zać się rów­nież do­dat­ko­wa su­ple­men­ta­cja pre­pa­ra­tów za­wie­ra­ją­cych nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we.
Wię­cej o cho­le­ste­ro­lu mo­żesz prze­czy­tać w ar­ty­ku­le o hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

antykoncepcjacholesteroltrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.