Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Czy zastrzyki antykoncepcyjne są lepsze od tabletek?”

Jed­na z na­szych Czy­tel­ni­czek za­sta­na­wia się, czy sku­tecz­ność za­skrzy­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych jest taka sama (czy mniej­sza lub więk­sza) niż ta­be­lek an­ty­kon­cep­cyj­nych. Na py­ta­nie od­po­wia­da Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska, gi­ne­ko­log.

Martyna Szopa-Krupińska

Dro­ga Re­dak­cjo, czy za­strzy­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne będą tak samo sku­tecz­ne jak ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Za­strzy­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne, czy­li in­iek­cje z me­drok­sy­pro­ge­ste­ro­nu mają po­dob­ną sku­tecz­ność, jak ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne jed­no- lub dwu­skład­ni­ko­we, przy ide­al­nym ich sto­so­wa­niu.

Na 100 ko­biet w trak­cie roku sto­su­ją­cych ta­blet­ki lub za­strzy­ki, mniej niż jed­na zaj­dzie w cią­żę – są to pra­wie naj­sku­tecz­niej­sze me­to­dy an­ty­kon­cep­cji. Przy błę­dach w przyj­mo­wa­niu ta­ble­tek, ich sku­tecz­ność ma­le­je na ko­rzyść za­strzy­ków.

In­iek­cje po­da­je­my raz na 12 ty­go­dni, dzię­ki cze­mu wy­klu­cza­my opcję przy­pad­ko­we­go po­mi­nię­cia przy­ję­cia ta­blet­ki.

Nie­do­god­no­ścią za­strzy­ków jest brak krwa­wień mie­siącz­ko­wych lub nie­re­gu­lar­ne krwa­wie­nia. Plu­sem – jest moż­li­wość sto­so­wa­nia za­strzy­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych pod­czas lak­ta­cji.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

antykoncepcjatrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.