Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Dlaczego przed cytologią nie należy współżyć?”

Jed­na z na­szych czy­tel­ni­czek za­py­ta­ła, dla­cze­go przed ba­da­niem cy­to­lo­gicz­nym nie po­win­no się współ­żyć. Opo­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Za­sta­na­wia mnie jed­na rzecz, a mia­no­wi­cie – dla­cze­go przed cy­to­lo­gią nie na­le­ży współ­żyć? Cho­dzi o sam sto­su­nek czy o na­sie­nie? Czy sto­su­nek z pre­zer­wa­ty­wą też jest nie­wska­za­ny?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Zgod­nie z za­le­ce­nia­mi ba­da­nia cy­to­lo­gicz­ne­go nie po­win­no się wy­ko­ny­wać po sto­sun­ku, po­nie­waż po­bra­ny ma­te­riał bę­dzie za­nie­czysz­czo­ny, a wy­nik nie­wia­ry­god­ny.

Nie po­win­no się współ­żyć na co naj­mniej 24 go­dzi­ny przed pla­no­wa­nym ba­da­niem. Co do sto­sun­ku z pre­zer­wa­ty­wą, to tak­że nie po­win­no się wy­ko­ny­wać po nim ba­da­nia, po­nie­waż la­teks obec­ny w jej skła­dzie ma wpły­wa na czy­stość uzy­ska­ne­go ma­te­ria­łu.

Po­nad­to, cy­to­lo­gię naj­le­piej po­bie­rać naj­wcze­śniej 2 dni po mie­siącz­ce oraz na 2 dni przed men­stru­acją, nie uży­wać glo­bu­lek do­po­chwo­wych, nie ro­bić iry­ga­cji w dniu ba­da­nia. Współ­ży­cie po ba­da­niu cy­to­lo­gicz­nym nie jest za­bro­nio­ne.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cytologiasekstrudne pytania

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.