Loading...

26 stycznia 2022

2 min.

„5-miesięczne dziecko nie chce jeść ani z piersi, ani z butelki. Co robić?”

Na­pi­sa­ła do nas za­tro­ska­na mama 5-mie­sięcz­ne­go dziec­ka, któ­re nie chce jeść i nie przy­bie­ra pra­wi­dło­wo na wa­dze. Wy­ni­ki ba­dań są w po­rząd­ku, ma­luch ma już za­li­czo­nych kil­ka wi­zyt u spe­cja­li­stów.

Alicja Jaczewska

„Dziec­ko do 3. mie­sią­ca przy­bie­ra­ło pra­wi­dło­wo na wa­dze. Póź­niej po­ja­wił się lek­ki ka­tar i ka­szel, i od tego cza­su z je­dze­niem jest co­raz go­rzej. Te­raz ma 5 mie­się­cy i do pier­si do­sta­wia się tyl­ko, jak jest już pad­nię­te (po­pi­je chwil­kę i za­sy­pia). Z bu­tel­ki pije też tyl­ko przed spa­niem. Jak już lek­ko się roz­bu­dzi, to wy­plu­wa bu­tel­kę. Wa­ży­my go raz na ty­dzień i albo nic nie przy­bie­ra, albo za mało. By­li­śmy już u neu­ro­lo­go­pe­dy, oste­opa­ty i u dwóch pe­dia­trów pry­wat­nie. Mor­fo­lo­gia, mocz i crp ok. Nie wie­my już co ro­bić. Rady pe­dia­trów, żeby prze­gło­dzić dziec­ko też się nie spraw­dzi­ły. Przez pro­blem z je­dze­niem nig­dzie nie wy­cho­dzi­my i nie wy­jeż­dża­my, bo cią­gle wal­czy­my, żeby dziec­ko coś zja­dło.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pro­ble­my z kar­mie­niem u dzie­ci czę­sto są bar­dzo zło­żo­ne i są wy­pad­ko­wą wie­lu czyn­ni­ków – aspek­tów za­rów­no so­ma­tycz­nych, jak i psy­cho­lo­gicz­nych. Fak­tycz­nie czę­sto w wy­wia­dzie u dzie­ci z pro­ble­mem z je­dze­niem jest ja­kiś czyn­nik (np. in­fek­cja), któ­ry może spo­wo­do­wać nie­chęć do je­dze­nia.

Je­śli dziec­ko nie przy­bie­ra pra­wi­dło­wo na ma­sie, jest to wy­raź­ny znak, że po­win­no się in­ter­we­nio­wać. Być może jest to mo­ment, kie­dy na­le­ża­ło­by roz­po­cząć roz­sze­rza­nie die­ty.

Nie­do­sta­tecz­ne przy­ro­sty są jed­nym ze wska­zań do wcze­śniej­sze­go niż 6 mie­się­cy (24 ty­go­dnie) roz­po­czę­cia wpro­wa­dza­nia po­kar­mów sta­łych. Naj­le­piej, gdy­by de­cy­zja była pod­ję­ta wspól­nie z pe­dia­trą lub ga­stro­lo­giem. Rów­nież ewen­tu­al­na dal­sza dia­gno­sty­ka może być za­le­co­na po kon­sul­ta­cji z ga­stro­en­te­ro­lo­giem dzie­cię­cym. Le­ka­rze tej spe­cjal­no­ści mają naj­więk­sze do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu pa­cjen­tów z pro­ble­ma­mi ży­wie­nio­wy­mi.

W nie­któ­rych przy­pad­kach wska­za­na jest też dia­gno­sty­ka i opie­ka wie­lo­spe­cja­li­stycz­na. Moż­na za­py­tać swo­je­go pe­dia­try, gdzie znaj­du­je się naj­bliż­szy ośro­dek dia­gno­zo­wa­nia i le­cze­nia za­bu­rzeń od­ży­wia­nia i trud­no­ści w kar­mie­niu dzie­ci.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniażywienie dzieci

26 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.