Loading...

29 sierpnia 2022

2 min.

„Borykam się z zaparciami. Jakie badania powinnam wykonać?”

Pro­blem na­wra­ca­ją­cych za­parć jest bar­dzo zło­żo­ny, cza­sem wy­stę­pu­ją mimo zbi­lan­so­wa­nej die­ty za­wie­ra­ją­cej duże ilo­ści wa­rzyw i owo­ców.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Dzień do­bry, bo­ry­kam się z za­par­cia­mi. Kar­mię pier­sią, mam bar­dzo zbi­lan­so­wa­ną die­tę pro­wa­dzo­ną przez die­te­ty­ka, ba­da­nia tar­czy­cy są w nor­mie. Nie wiem ja­kie ba­da­nia wy­ko­nać, aby spraw­dzić dla­cze­go u mnie wy­stę­pu­ją?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pa­mię­taj, że przy na­wra­ca­ją­cych za­par­ciach bar­dzo waż­ne jest od­po­wied­nie na­wod­nie­nie. Do­dat­ko­wo, je­śli kar­misz pier­sią po­win­naś zwró­cić na to szcze­gól­ną uwa­gę i wy­pi­jać oko­ło 2,5-3 li­trów pły­nów dzien­nie.

Duże zna­cze­nie ma też ruch! Je­li­ta, by dzia­łać pra­wi­dło­wo mu­szą mieć za­pew­nio­ny co­dzien­ny wy­si­łek fi­zycz­ny. Nie na­pi­sa­łaś czy pro­ble­my z wy­próż­nie­niem wy­stę­po­wa­ły przed cią­żą. Być może pro­blem za­parć jest u Cie­bie cza­so­wy i zwią­za­ny bez­po­śred­nio ze zmia­na­mi ja­kie za­szły w or­ga­ni­zmie w okre­sie cią­ży.

Je­śli pro­blem za­parć jest prze­wle­kły, pod­czas gdy pra­wi­dło­wo dbasz o pro­fi­lak­ty­kę po­win­naś zgło­sić się do swo­je­go le­ka­rza po po­ra­dę. Le­karz za­py­ta Cię o czę­stość wy­próż­nień, wy­gląd stol­ca, bóle brzu­cha, obec­ność krwi w stol­cu, przyj­mo­wa­ne leki.

Nie­ste­ty po­nad 90% za­parć jest idio­pa­tycz­nych, czy­li nie wią­żą się z żad­ną cho­ro­bą, któ­ra mo­gła by po­wo­do­wać do­le­gli­wo­ści. W ta­kiej sy­tu­acji naj­czę­ściej za­le­ca się utrzy­ma­nia zdro­wych na­wy­ków z ewen­tu­al­ny­mi mo­dy­fi­ka­cja­mi np. ilo­ści przyj­mo­wa­nych pły­nów, zwięk­sze­niu wy­sił­ku fi­zycz­ne­go itp.

Do­dat­ko­wo le­karz może za­le­cić włą­cze­nie le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go. W okre­sie kar­mie­nia pier­sią moż­na sto­so­wać np. ma­kro­go­le. W przy­pad­ku obec­no­ści nie­po­ko­ją­cych ob­ja­wów ta­kich jak utra­ta masy cia­ła, nie­do­krwi­stość, obec­ność krwi w stol­cu, do­dat­nie­go wy­ni­ku na krew uta­jo­na, bó­lach brzu­cha wy­bu­dza­ją­cych w nocy, ro­dzin­nym wy­stę­po­wa­niu raka je­li­ta gru­be­go, nie­pra­wi­dło­wo­ściach w ba­da­niu, le­karz za­le­ci szcze­gó­ło­we ba­da­nia ob­ra­zo­we na­kie­ro­wa­ne na dia­gno­sty­kę cho­ro­by, któ­ra mo­gła spo­wo­do­wać wy­stą­pie­nie za­par­cia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

zaparcie

29 sierpnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.