Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Czy guz w płucach może powodować powiększenie węzłów chłonnych?”

Wę­zły chłon­ne naj­czę­ściej po­więk­sza­ją się w cho­ro­bach in­fek­cyj­nych, za­rów­no bak­te­ryj­nych jak i wi­ru­so­wych.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Wi­tam, chcia­łam za­py­tać czy ła­god­ny guz w płu­cach może po­wo­do­wać po­więk­sze­nie wę­złów chłon­nych w płu­cach? Do­dam, że guz ma 8 mm.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wę­zły chłon­ne to małe struk­tu­ry roz­sia­ne po ca­łym cie­le. Zbu­do­wa­ne są z tkan­ki lim­fa­tycz­nej, któ­ra ma zdol­no­ści obron­ne i oczysz­cza­ją­ce. Wę­zły chłon­ne ule­ga­ją po­więk­sze­niu w bar­dzo wie­lu sta­nach i cho­ro­bach.

Naj­czę­ściej po­więk­sza­ją się w cho­ro­bach in­fek­cyj­nych za­rów­no bak­te­ryj­nych jak i wi­ru­so­wych np. w za­pa­le­niu płuc, gruź­li­cy, mo­no­nu­kle­ozie, po­więk­sza­ją się w cho­ro­bach ukła­do­wych np. w sar­ko­ido­za oraz oczy­wi­ście po­więk­sza­ją się w cho­ro­bach no­wo­two­ro­wych.

Dla­te­go in­ter­pre­ta­cja po­więk­sze­nia wę­złów chłon­nych po­win­na być prze­pro­wa­dzo­na przez le­ka­rza, któ­ry zna pe­łen ob­raz cho­ro­by pa­cjen­ta oraz wy­ni­ki ba­dan do­dat­ko­wych.

Nie każ­dy po­więk­szo­ny wę­zeł jest pa­to­lo­gicz­ny i nie każ­dy guz po­wo­du­je po­więk­sze­nie wę­złów chłon­nych. Dla­te­go od­po­wie­dzi na to py­ta­nie po­wi­nien udzie­lić le­karz, któ­ry zna Two­ją peł­ną hi­sto­rię cho­ro­by i wy­ni­ki ba­dań do­dat­ko­wych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniawęzły chłonne

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.