Loading...

21 lutego 2022

1 min.

„Czy można robić profilaktycznie tomografię komputerową w celu wykrycia raka?”

To­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa jest ba­da­niem dia­gno­stycz­nym, któ­re po­le­ga na wy­ko­rzy­sta­niu pro­mie­ni rent­ge­now­skich. Na py­ta­nie, czy po­win­ni­śmy je wy­ko­ny­wać bez wska­zań od­po­wia­da nasz eks­pert – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy moż­na ro­bić pro­fi­lak­tycz­nie to­mo­gra­fię kom­pu­te­ro­wą w celu wy­kry­cia raka?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie wy­ko­nu­je się ba­dań pro­mie­nio­czu­łych – typu to­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa pro­fi­lak­tycz­nie. Cho­ciaż no­wo­cze­sne apa­ra­ty emi­tu­ją co­raz mniej­sze daw­ki pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go, to i tak nie są one obo­jęt­ne dla or­ga­ni­zmu.

O wska­za­niach do wy­ko­na­nia to­mo­gra­fii de­cy­du­je le­karz po stwier­dza­niu ewi­dent­nych wska­zań do ta­kie­go ba­da­nia i naj­czę­ściej po wy­czer­pa­niu moż­li­wo­ści dia­gno­stycz­nych ba­dań bez uży­cia pro­mie­nio­wa­nia.

Dla­te­go wła­śnie na każ­de ba­da­nia z uży­ciem pro­mie­ni RTG po­trzeb­ne jest skie­ro­wa­nie za­rów­no na NFZ, jak i od­płat­nie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

nowotwórtomografiatrudne pytania

21 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.