Loading...

7 kwietnia 2022

1 min.

„Kłucie w klatce piersiowej – czy to zawał?”

Kłu­cie w klat­ce pier­sio­wej? Pierw­sze co przy­cho­dzi Ci na myśl to za­wał. Czas po­znać naj­częst­sze przy­czy­ny klu­cia w klat­ce pier­sio­wej.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Kłu­cie w klat­ce pier­sio­wej. Czy to nie­bez­piecz­ne? Czy to może być za­wał?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Czy kłu­cie w klat­ce pier­sio­wej za­wsze ozna­cza za­wał? Ty­po­wy ból za­wa­ło­wy naj­czę­ściej wy­stę­pu­je za most­kiem, może pro­mie­nio­wać do szyi, żu­chwy, ra­mion, nad­brzu­sza. Może po­ja­wić się na­gle w wy­ni­ku stre­su emo­cjo­nal­ne­go, po wy­sił­ku fi­zycz­nym, cza­sem bez czyn­ni­ka wy­wo­łu­ją­ce­go.

Naj­czę­ściej jest gnio­tą­cy, pie­ką­cy, trwa dość dłu­go (po­wy­żej 30 mi­nut), nie ustę­pu­je po przy­ję­ciu ni­tro­gli­ce­ry­ny, po uspo­ko­je­niu emo­cji, po za­prze­sta­niu wy­sił­ku fi­zycz­ne­go itp. Bó­lo­wi czę­sto to­wa­rzy­szą dusz­ność, poty, osła­bie­nie, nud­no­ści, cza­sem wy­mio­ty.

Do naj­częst­szych przy­czyn kłu­cia w klat­ce pier­sio­wej na­le­żą bóle kost­no-sta­wo­we, ner­wo­bó­le, bóle ner­wi­co­we, bóle spo­wo­do­wa­ne re­fluk­sem żo­łąd­ko­wo-prze­ły­ko­wym.

Każ­dy ból w klat­ce pier­sio­wej wy­ma­ga dia­gno­sty­ki, na po­czą­tek naj­le­piej zgło­sić się do le­ka­rza ro­dzin­ne­go, któ­ry po prze­pro­wa­dze­niu wy­wia­du i zba­da­niu za­le­ci do­dat­ko­we ba­da­nia, a w ra­zie ko­niecz­no­ści po­kie­ru­je do po­rad­ni spe­cja­li­stycz­nej.

Prze­czy­taj wię­cej o za­wa­le ser­ca.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazawał serca

7 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.