Loading...

22 grudnia 2021

1 min.

„Mam wysoki cholesterol – czy będę mieć zawał?”

Wy­so­ki cho­le­ste­rol to nie tyl­ko zła die­ta. Je­śli do­dat­ko­wo je­steś ob­cią­żo­na ge­ne­tycz­nie, po­win­naś dbać o sie­bie z jesz­cze więk­szą uwa­gą i czym prę­dzej zmie­nić styl ży­cia! Nasz eks­pert pod­po­wia­da, co po­win­naś zro­bić, aby nie do­pu­ścić do groź­nych po­wi­kłań.

Karolina Zych-Rozpędowska

Dro­ga Re­dak­cjo, mam wy­so­ki cho­le­ste­rol – czy będę mieć za­wał? Mój tata zmarł na za­wał i boję się, że je­stem ja­koś ob­cią­żo­na ge­ne­tycz­nie.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

wy­so­kie stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu do­ty­czy du­żej licz­by osób. Wpływ mają na to czyn­ni­ki ge­ne­tycz­ne i zła die­ta.

Cho­le­ste­rol bez­po­śred­nio uczest­ni­czy w two­rze­niu blasz­ki miaż­dży­co­wej, a blasz­ka za­ty­ka­jąc na­czy­nia w ser­cu może do­pro­wa­dzić do cho­ro­by wień­co­wej, któ­rej kon­se­kwen­cją jest za­wał ser­ca. By spo­wol­nić roz­wój blasz­ki miaż­dży­co­wej i nie do­pu­ścić do groź­nych po­wi­kłań, przede wszyst­kim na­le­ży zmie­nić swo­je na­wy­ki.

Mo­dy­fi­ka­cja sty­lu ży­cia to:

  • zwięk­sze­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej,
  • za­prze­sta­nie pa­le­nia,
  • re­duk­cja masy cia­ła,
  • die­ta z ogra­ni­cze­niem tłusz­czów zwie­rzę­cych.

Je­śli die­ta i zmia­na sty­lu ży­cia oka­żą się nie­sku­tecz­ne wów­czas na­le­ży włą­czyć le­cze­nie far­ma­ko­lo­gicz­ne. Prze­czy­taj wię­cej na te­mat o hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazawał serca

22 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.