Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Czy istnieje takie schorzenie jak łuszczyca warg sromowych?”

Li­szaj twar­dzi­no­wy sro­mu jest prze­wle­kłą i na­wra­ca­ją­cą cho­ro­bą za­pal­ną tkan­ki łącz­nej. Swę­dzą­ce zmia­ny obej­mu­ją oko­li­ce na­rzą­dów płcio­wych i od­by­tu.

Martyna Szopa-Krupińska

„Cześć! Za­sta­na­wiam się czy ist­nie­je ta­kie scho­rze­nie jak łusz­czy­ca warg sro­mo­wych? Zma­gam się z ta­kim pro­ble­mem chy­ba od za­wsze, nie­kie­dy jest to mniej uciąż­li­we, ale nie za­uwa­ży­łam za­leż­no­ści w ja­kich ob­ja­wy się na­si­la­ją czy są ła­god­niej­sze. Może po­mo­że­cie jak nad tym za­pa­no­wać? Po­zdra­wiam.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ist­nie­je ta­kie scho­rze­nie jak li­szaj twar­dzi­no­wy sro­mu, jest to scho­rze­nie o nie do koń­ca wy­ja­śnio­nej5rtfv etio­lo­gii. Ma­ni­fe­stu­je się sta­nem za­pal­nym sro­mu, zmia­na­mi, któ­re mogą swę­dzieć, po­wo­do­wać stward­nie­nia, grud­ki, zro­śnię­cie warg sro­mo­wych.

Dia­gno­zę moż­na po­sta­wić na pod­sta­wie wy­cin­ka z zmia­ny oglą­da­ne­go przez pa­to­mor­fo­lo­ga, le­cze­nie jest dłu­go­trwa­łe, za po­mo­cą ma­ści z gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­ida­mi.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sromtrudne pytania

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.