Loading...

14 lutego 2022

1 min.

„Mam brzydko pachnącą wydzielinę z pochwy. Nic nie pomaga. Co robić?”

Upła­wy, pie­cze­nie, świąd – te wszyst­kie ob­ja­wy bar­dzo czę­sto to­wa­rzy­szą in­fek­cjom in­tym­nym. A co ro­bić, je­śli za­uwa­żysz wy­łącz­nie in­a­czej pach­ną­cą wy­dzie­li­nę z po­chwy?

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam brzyd­ko pach­ną­cą wy­dzie­li­nę z po­chwy. Śpię bez ma­jek, nie uży­wam wkła­dek. Naj­czę­ściej po­ja­wia się przed okre­sem. Za­pach jest od­czu­wal­ny, co jest do­kucz­li­we i wsty­dli­we, bo nie tyl­ko ja go czu­ję. Ty­dzień, dwa po okre­sie jest ok, a póź­niej na nowo. Gi­ne­ko­log ka­za­ła mi za­sto­so­wać glo­bul­ki prze­ciw­grzy­bi­cze, ale nie­zu­peł­nie po­mo­gło. Co mogę jesz­cze zro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pra­wi­dło­wa hi­gie­na czy­li my­cie wodą, uży­wa­nie ba­weł­nia­nej bie­li­zny, spa­nie w luź­nej ko­szu­li/pi­ża­mie lub nago po­win­no po­móc.

Do­dat­ko­wo, mo­żesz wspo­móc pra­wi­dło­wą flo­rę po­chwy po­przez przyj­mo­wa­nie pro­bio­ty­ków – na­tu­ral­nych, ta­kich jak ki­szon­ki, jo­gur­ty lub też przyj­mo­wać do­po­chwo­wo pa­lecz­ki kwa­su mle­ko­we­go.

Je­śli pro­blem nie znik­nie mimo za­sto­so­wa­nia wy­żej wspo­mnia­nych me­tod, war­to skon­sul­to­wać się po­now­nie z gi­ne­ko­lo­giem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcje intymnetrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.