Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Czy po poronieniu występuje taki połóg jak po porodzie?”

Po­łóg to trud­ny mo­ment w ży­ciu ko­bie­ty. Czy po po­ro­nie­niu wy­glą­da tak samo jak po po­ro­dzie?

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy po po­ro­nie­niu wy­stę­pu­je taki po­łóg jak po po­ro­dzie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Krwa­wie­nie po po­ro­nie­niu jest za­zwy­czaj mniej­sze niż po po­ro­dzie. Spo­ro za­le­ży od tego, w ja­kim cza­sie wy­stą­pi­ło po­ro­nie­nie oraz po­stę­po­wa­nia, czy był za­bieg czy też było to sa­mo­ist­ne po­ro­nie­nie.

Re­kon­wa­le­scen­cja jest dość szyb­ka, a krwa­wie­nie po­win­no ustą­pić w cią­gu 1-2 ty­go­dnia. W przy­pad­ku póź­ne­go po­ro­nie­nia może roz­wi­nąć się lak­ta­cja, dla­te­go war­to po­roz­ma­wiać z gi­ne­ko­lo­giem na ten te­mat.

Prze­czy­taj wię­cej o po­ło­gu u ko­bie­ty po stra­cie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

połógporonienietrudne pytania

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.