„Czy wynik PAPP-A przesądza o wszystkim?”

Czytelniczka ma trudne pytanie, czy wynik testu PAPP-A może różnić się od wyniku testu NIPT

„Czy wynik PAPP-A przesądza o wszystkim, czy wynik testu NIPT może być od niego inny?”

Droga Czytelniczko,

Test PAPP-A podobnie jak testy NIPT są badaniami przesiewowymi i bynajmniej nie przesądzają o występowaniu wady u płodu. Test PAPP-A jest badaniem biochemicznym, a test NIPT badaniem genetycznym.

Te­sty NIPT mają naj­wyż­szą czu­łość w wy­kry­wa­niu tri­so­mii 21 (po­wy­żej 99%). Ma­jąc taki wy­nik te­stu oraz – o czym nie mo­że­my za­po­mi­nać – pra­wi­dło­wy wy­nik te­stu zło­żo­ne­go (ba­da­nia USG + PAPP-A + b-hCG) mo­że­my spać spo­koj­nie. Obec­nie NIPT za­le­ca się przy ry­zy­ku mię­dzy 1:100 a 1:1000, a mię­dzy 1:100 a 1:300 proponowane jest al­ter­na­tyw­nie ba­da­nia in­wa­zyj­ne lub NIPT po kon­sul­ta­cji z od­po­wied­nim spe­cja­li­stą.

Wynik testu NIPT może różnić się od wyniku testu PAPP-A. Jednak powinniśmy pamiętać, że:

  • jeśli wy­nik będzie ujem­ny to mo­że­my za­kła­dać, że dziec­ko jest zdro­we w za­kre­sie ba­da­nych scho­rzeń, w szcze­gól­no­ści w kie­run­ku ze­spo­łu Do­wna.
  • jed­nak je­że­li wy­nik wyj­dzie do­dat­ni, to taki wy­nik za­wsze trze­ba po­twier­dzić do­dat­ko­wy­mi ba­da­nia­mi in­wa­zyj­ny­mi.
  • prawidłowy wynik testu NIPT może jednak nie rozwiać wszystkich wątpliwości co do zdrowia genetycznego płodu, zwłaszcza jeżeli ryzyko określone w teście PAPP-A jest bardzo wysokie albo wynik USG jest nieprawidłowy.

Przeczytaj więcej:

Odpowiedź pełni rolę czysto informacyjną i nie stanowi porady medycznej ani zalecenia, służy wyłącznie celom edukacyjnym.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Męczy Cię bardzo trudny temat i chcesz się nim z nami podzielić?Napisz do nas anonimowo, postaramy się odpowiedzieć. Zachowasz w 100% anonimowość.