Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Czy seks analny jest dozwolony w ciąży u kobiet z krótką szyjką?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy seks anal­ny (bez or­ga­zmu) jest do­zwo­lo­ny w cią­ży u ko­biet z krót­ką szyj­ką?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku nie­wy­dol­no­ści cie­śnio­wo-szyj­ko­wej nie­wska­za­ne jest współ­ży­cie pod każ­dą po­sta­cią (rów­nież seks anal­ny), wska­za­ny jest na­to­miast oszczę­dza­ją­cy tryb ży­cia.

Seks anal­ny może po­wo­do­wać dal­sze skra­ca­nie się szyj­ki ma­ci­cy i przez to zwięk­szyć za­gro­że­nie po­ro­dem przed­wcze­snym.

Je­śli do­sta­łaś za­le­ce­nie od le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go, aby nie współ­żyć, to naj­lep­sze dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju Two­jej cią­ży bę­dzie za­sto­so­wa­nie się do tych rad.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

seks analnytrudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.