Loading...

10 sierpnia 2022

1 min.

„Ile trzeba odczekać po porodzie, aby móc wrócić do aktywności fizycznej?”

Ak­tyw­ność fi­zycz­na po po­ro­dzie jest za­leż­na w du­żej mie­rze od moż­li­wo­ści da­nej pa­cjent­ki oraz dro­gi po­ro­du – czy był to po­ród dro­ga­mi na­tu­ry, po­ród za­bie­go­wy czy też cię­cie ce­sar­skie.

Martyna Szopa-Krupińska

„Jak to wy­glą­da z ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną po cią­ży? Ile trze­ba od­cze­kać po po­ro­dzie? Czy wszyst­kie ak­tyw­no­ści moż­na wy­ko­ny­wać? Brzusz­ki, bie­ga­nie, dłu­gie spa­ce­ry, pod­no­sze­nie cię­ża­rów? Czy le­piej za­cząć na spo­koj­nie od jogi?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

De­li­kat­ne ćwi­cze­nia typu od­de­cho­we, roz­cią­ga­ją­ce, spa­ce­ry, joga są moż­li­we już w po­ło­gu. Jed­nak in­ten­syw­niej­szy wy­si­łek fi­zycz­ny – bie­gi lub też pod­no­sze­nie cię­ża­rów za­le­ca­ne są ra­czej po okre­sie po­ło­gu.

Oczy­wi­ście, je­śli czu­jesz się na si­łach mo­żesz roz­po­cząć ćwi­cze­nia w każ­dym mo­men­cie, jed­nak po­win­naś zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na sy­gna­ły wy­sy­ła­ne przez or­ga­nizm. Je­śli po­czu­jesz zmę­cze­nie lub ból to dane ćwi­cze­nia na­le­ży prze­rwać i od­po­cząć.

W przy­pad­ku po­ro­du dro­ga­mi na­tu­ry szyb­ciej moż­na za­cząć ćwi­cze­nia mię­śni brzu­cha, na­to­miast, gdy je­steś po cię­ciu ce­sar­skim ten czas trze­ba wy­dłu­żyć. War­to skon­sul­to­wać się z fi­zjo­te­ra­peu­tą i roz­po­cząć ćwi­cze­nia zgod­nie z za­le­ce­nia­mi.

Prze­czy­taj rów­nież:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

10 sierpnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.