Loading...

30 czerwca 2022

1 min.

„Podczas ciąży nałożono szew okrężny. Czy w kolejnej również będzie to konieczne?”

Na py­ta­nie o to ja­kie są wska­za­nia do za­ło­że­nia szwu okręż­ne­go szyj­ki ma­ci­cy od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Ka­miń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy je­że­li w cią­ży wy­stą­pi­ło po­ro­nie­nie, w na­stęp­nej po­ród przed­wcze­sny, a ko­lej­na cią­ża była z szwem okręż­nym, to czy ko­lej­na cią­ża rów­nież wy­ma­ga za­kła­da­nia szwu?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Tak, jest to po­ste­po­wa­nie pro­fi­lak­tycz­ne po­zwa­la­ją­ce za­po­biec nie­wy­dol­no­ści cie­śnio­wo-szyj­ko­wej w na­stęp­nej cią­ży.

Daw­niej po­stę­po­wa­nie to sto­so­wa­no ru­ty­no­wo, obec­nie szew szyj­ko­wy za­le­ca się tyl­ko u ko­biet z jed­nym lub wię­cej po­ro­da­mi przed­wcze­sny­mi w wy­wia­dzie – oraz jako tzw. szew ra­tun­ko­wy u ko­biet ze znacz­nie skró­co­ną szyj­ką ma­ci­cy w II try­me­strze.

Prze­czy­taj wię­cej in­for­ma­cji na te­mat po­ro­du przed­wcze­sne­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

poród przedwczesny

30 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.