Loading...

22 lutego 2022

1 min.

„Czy podczas miesiączki może występować dzień przerwy bez krwawień i plamienia?”

Bar­dzo czę­sto pi­sze­cie do nas z wąt­pli­wo­ścia­mi do­ty­czą­cy­mi cy­klu mie­siącz­ko­we­go. Tym ra­zem py­ta­nie o prze­rwy w trak­cie krwa­wie­nia.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy pod­czas mie­siącz­ki może wy­stę­po­wać dzień prze­rwy bez krwa­wień i pla­mie­nia?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przy nie­ob­fi­tych mie­siącz­kach lub w dal­szych dniach okre­su może zda­rzyć się dłuż­szy czas bez krwa­wie­nia.

Je­śli cały okres trwa do 7 dni, co jest pra­wi­dło­wym cza­sem mie­siącz­ki, tzn. pla­mie­nia nie prze­dłu­ża­ją się, to je­den dzień o mniej­szym na­tę­że­niu krwa­wie­nia może się zda­rzyć.

Prze­czy­taj wię­cej o cy­klu mie­siącz­ko­wym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

22 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.