Loading...

20 kwietnia 2022

1 min.

„Czy zanik okresu przy wkładce domacicznej jest normalny?”

Hor­mon uwal­nia­ny z wkład­ki we­wna­trz­ma­cicz­nej ma wpływ na bło­nę śłu­zo­wą ma­ci­cy, dzię­ki cze­mu jest ona cień­sza i nie ule­ga złusz­cze­niu, albo wy­stę­pu­ją tyl­ko nie­wiel­kie pla­mie­nia z dróg rod­nych.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy za­nik okre­su przy wkład­ce do­ma­cicz­nej jest nor­mal­ny i zdro­wy na dłuż­szą metę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wkład­ki we­wnątrz­ma­cicz­ne uwal­nia­ją­ce pro­ge­sta­ge­ny są za­le­ca­ne nie tyl­ko jako me­to­da an­ty­kon­cep­cyj­na, ale też jako le­cze­nie nad­mier­nych krwa­wień mie­siącz­ko­wych. Sama mie­siącz­ka nie daje or­ga­ni­zmo­wi nic szcze­gól­ne­go, wy­zna­cza nam tyl­ko punkt, w któ­rym za­czy­na się okres płod­ny dla ko­bie­ty.

Wy­stą­pie­nie mie­siącz­ki po­twier­dza nam tyl­ko brak cią­ży, jed­nak ma­jąc sku­tecz­ną me­to­dę an­ty­kon­cep­cji jaką jest wkład­ka do­ma­cicz­na moż­na sko­rzy­stać z do­bro­dziejstw bra­ku krwa­wień mie­siącz­ko­wych.

Prze­czy­taj wię­cej o wkład­kach do­ma­cicz­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniawkładka domaciczna

20 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.