Loading...

13 kwietnia 2022

3 min.

Wkładka domaciczna (Intrauterine device IUD) – rodzaje i wskazania

Wkład­ka do­ma­cicz­na to jed­na z naj­cze­ściej wy­bie­ra­nych me­tod an­ty­kon­cep­cji przez ko­bie­ty gi­ne­ko­log. Jest nie­zwy­kle sku­tecz­na przy bar­dzo ma­łym ry­zy­ku po­waż­nych skut­ków ubocz­nych. Ile kosz­tu­je i na ile cza­su się je za­kła­da?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Na te­mat wkła­dek do­ma­cicz­nych moż­na na­pi­sać cały dok­to­rat albo na­wet książ­kę, ale po­sta­ram się to pod­su­mo­wać w te­le­gra­ficz­nym skró­cie, a za­ra­zem prze­ka­zać naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje.

Spis tre­ści:

 1. Sku­tecz­ność wkład­ki do­ma­cicz­nej
 2. Prze­ciw­wska­za­nia do za­ło­że­nia wkład­ki
 3. Dla ja­kich ko­biet są wkład­ki?
 4. Wska­za­nia
 5. Cena wkła­dek do­ma­cicz­nych
 6. Na jak dłu­go za­kła­da się wkład­ki?

Sku­tecz­ność wkład­ki do­ma­cicz­nej

Wkład­ka do­ma­cicz­na to jed­na z naj­lep­szych me­tod an­ty­kon­cep­cji. Ma bar­dzo dużą sku­tecz­ność, przy bar­dzo ma­łym ry­zy­ku po­waż­nych skut­ków ubocz­nych. Jest to naj­czę­ściej wy­bie­ra­na me­to­da an­ty­kon­cep­cji przez ko­bie­ty gi­ne­ko­log (to chy­ba o czymś świad­czy)!

Wkład­ki do­ma­cicz­ne dzie­li­my na:

 • IUD z jo­na­mi mie­dzi,
 • IUD z pro­ge­ste­ro­nem.

Prze­ciw­wska­za­nia do za­ło­że­nia wkład­ki do­ma­cicz­nej (w obu IUD)

 • po­dej­rze­nie cią­ży (oczy­wi­stość),
 • cho­ro­by no­wo­two­ro­we na­rzą­du rod­ne­go, wą­tro­by lub pier­si,
 • wada bu­do­wy ma­ci­cy lub mię­śnia­ki mo­de­lu­ją­ce jamę ma­ci­cy; (mię­snia­ki któ­re nie zmie­nia­ja jamy ma­ci­cy mogą być na­wet wska­za­niem do za­ło­że­nia IUD),
 • stan za­pal­ny mied­ni­cy mniej­szej (nie cho­dzi o za­pa­le­nie po­chwy) lub cho­ro­ba prze­no­szo­na dro­gą płcio­wą w prze­cią­gu 3 mie­się­cy,
 • nie­pra­wi­dło­wy wy­nik cy­to­lo­gii szyj­ki ma­ci­cy (po­dej­rze­nie dys­pla­zji),
 • uczu­le­nie na skład wkład­ki,
 • od­stęp od cią­ży (po­ród lub po­ro­nie­nie) mniej­szy niż 6 ty­go­dni.

Tyl­ko tyle – to bar­dzo mało. Nie ma in­nej me­to­dy an­ty­kon­cep­cji, któ­ra ma tak mało prze­ciw­wska­zań. Oczy­wi­ście poza me­to­da­mi na­tu­ral­ny­mi.

Dla ja­kich ko­biet są wkład­ki do­ma­cicz­ne?

Tak na­praw­dę wkład­ka we­wnątrz­ma­cicz­na to me­to­da, któ­rą moż­na sto­so­wać u zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści ko­biet. Co wię­cej jest to mit, że wkład­kę moż­na za­kła­dać do­pie­ro po cią­ży. Owszem, dużo ła­twiej się ją za­kła­da po cią­ży, ale na­wet u „nie­ró­dek” nie jest to prze­ciw­wska­za­ne.

Jest to ide­al­na me­to­da dla ko­biet kar­mią­cych, ko­biet po cię­ciu ce­sar­skim – u któ­rych przez okres przy­najm­niej 9 mie­się­cy po­trzeb­na jest sku­tecz­na me­to­da an­ty­kon­cep­cji, ko­biet któ­re po po­stu nie chcą mu­sieć pa­mię­tać i my­śleć o an­ty­kon­cep­cji.

Wska­za­nia do wkład­ki do­ma­cicz­nej

Je­że­li cho­dzi o wska­za­nia to będą one nie­co róż­ne dla wkład­ki hor­mo­nal­nej i mie­dzia­nej – i wią­żą się one z ich dzia­ła­nia­mi nie­po­żą­da­ny­mi.

 • Wkład­ka mie­dzia­na może po­wo­do­wać ob­fi­te i bo­le­sne mie­siącz­ki (to tak na­praw­dę jej je­dy­ny waż­ny efekt ubocz­ny) – dla­te­go u ko­biet z pier­wot­nie ob­fi­ty­mi i bo­le­sny­mi mie­siącz­ka­mi tej wkład­ki się nie za­le­ca.
 • Na­to­miast wkład­ka z pro­ge­ste­ro­nem dzia­ła wręcz od­wrot­nie. Mie­siącz­ki po niej są bar­dzo ską­pe lub na­wet nie wy­stę­pu­ją w ogó­le. Spo­ra­dycz­nie mogą się po­ja­wiać nie­groź­ne tor­bie­le pro­ste jaj­ni­ków. IUD z pro­ge­ste­ro­nem jest za­le­ca­na u ko­biet z nie­re­gu­lar­ny­mi, bo­le­sny­mi mie­siącz­ka­mi lub z en­do­me­trio­zą.

Ceny wkła­dek do­ma­cicz­nych

Wadą IUD z pro­ge­ste­ro­nem jest cena – ok. 600 zł plus koszt za­ło­że­nia ok. 300-600 zł. IUD mie­dzia­na jest ta­nia – koszt po­ni­żej 100 zł plus koszt za­ło­że­nia – i jest me­to­dą an­ty­kon­cep­cji z wy­bo­ru w „bied­niej­szych” kra­jach.

Na jak dłu­go za­kła­da się wkład­ki?

Wkład­ki do­ma­cicz­ne, za­rów­no hor­mo­nal­ne jak i mie­dzia­ne, za­kła­da się na 3-5 lat. Ale moż­na na kró­cej – na ile ko­bie­ta so­bie tyl­ko ży­czy. Samo za­ło­że­nie „może” być bo­le­sne (sta­ty­stycz­nie jest bo­le­sne u ok. 20% ko­biet) oraz mogą przez 3 mie­sią­ce po­ja­wić się pla­mie­nia z dróg rod­nych.

Wy­ję­cie wkład­ki we­wnątrz­ma­cicz­nej nie jest bo­le­sne. Płod­ność wra­ca od razu w ko­lej­nym cy­klu, a 90% ko­biet, któ­re mia­ły wkład­kę za­szły w cią­żę w prze­cią­gu 24 mie­się­cy (czy­li sta­ty­sty­ki po­rów­ny­wal­ne do ko­biet któ­re nig­dy wkła­dek nie mia­ły).

To tyle w te­le­gra­ficz­nym skró­cie. Cze­kam na wa­sze do­świad­cze­nia w ko­men­ta­rzach.

Prze­czy­taj wię­cej o sku­tecz­no­ści wkła­dek do­ma­cicz­nych.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
antykoncepcjawkładka domaciczna

13 kwietnia 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.