Loading...

9 marca 2022

1 min.

„Miałam usunięte polipy szyjki macicy. Czy mogę nadal używać kubeczka menstruacyjnego?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Nie­daw­no mia­łam usu­nię­ty po­lip z szyj­ki ma­ci­cy po raz dru­gi. Pierw­sze usu­nię­cie po­li­pa było w 2019 r. Czy mogę nadal uży­wać ku­becz­ka men­stru­acyj­ne­go? Czy uży­wa­nie go bę­dzie mia­ło zły wpływ?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Mo­żesz uży­wać ku­becz­ka men­stru­acyj­ne­go, nie bę­dzie to mia­ło wpły­wu na po­ten­cjal­ne po­ja­wie­nie się na­stęp­ne­go po­li­pa.

Po­li­py szyj­ki mogą na­wra­cać, mają też ten­den­cję do od­ra­sta­nia, je­śli po­zo­stał frag­ment szy­pu­ły po­li­pa. Po­zo­sta­je tyl­ko ba­dać się re­gu­lar­nie i gdy­by zda­rzył się na­wrót, to po­now­ne usu­nię­cie po­li­pa.

Prze­czy­taj wię­cej o ku­becz­kach men­stru­acyj­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

kubeczek menstruacyjnytrudne pytania

9 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.