Loading...

19 lutego 2022

5 min.

Kubeczki menstruacyjne – czy mają jakieś wady? Jak ich używać?

Ku­be­czek men­stru­acyj­ny pod­czas mie­siącz­ki po­win­no się wyj­mo­wać raz na 4-12 go­dzin, za­leż­nie od na­si­le­nia krwa­wie­nia. Wy­star­czy umyć go pod bie­żą­cą wodą, a po skoń­czo­nym okre­sie wy­go­to­wać. Co jesz­cze po­win­naś o nich wie­dzieć?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Przy­znam się te­mat ku­becz­ków men­stru­acyj­nych to te­mat, na któ­ry pier­wot­nie nie chcia­łam się tu na blo­gu wy­po­wia­dać z kil­ku po­wo­dów:

 • sama nig­dy ku­becz­ka nie uży­wa­łam, a nie lu­bię pi­sać o czymś na czym się „nie znam”,
 • wie­lu pro­du­cen­tów/sprze­daw­ców ku­becz­ków men­stru­acyj­nych chcia­ło u mnie „za­mó­wić” taki wpis, a jak wie­cie ja nie chcę, żeby ten blog był miej­scem ko­mer­cyj­nym re­kla­mu­ją­cym róż­ne pro­duk­ty.

I tak uni­ka­łam tego te­ma­tu i uni­ka­łam – mia­łam na­wet swo­ją spi­sko­wą teo­rię, że ta ilość za­py­tań w pry­wat­nych wia­do­mo­ściach o to, co są­dzę o ku­becz­kach men­stru­acyj­nych jest ja­kimś lob­by pro­du­cen­tów… W

koń­cu do­szłam do wnio­sku, że chy­ba prze­sa­dzam, bo fak­tycz­nie ku­becz­ki są te­raz w co dru­giej dro­ge­rii i rze­czy­wi­ście ten te­mat może Was bar­dzo in­te­re­so­wać. No i w su­mie je­stem sta­nie fa­cho­wo Wam od­po­wie­dzieć na to, co Was naj­bar­dziej in­te­re­su­je, a mia­no­wi­cie: czy jako le­ka­rze gi­ne­ko­lo­dzy wi­dzi­my ja­kieś prze­ciw­wska­za­nia do sto­so­wa­nia ku­becz­ków men­stru­acyj­nych i czy to jest bez­piecz­ne?

I to po­sta­ram się dziś w tym krót­kim wpi­sie za­wrzeć. Ale za­nim to zro­bię – szyb­ki opis czym w ogó­le jest ku­be­czek men­stru­acyj­ny, bo być może (a ra­czej bar­dzo praw­do­po­dob­nie) wie­le z Was nig­dy o czymś ta­kim nie sły­sza­ło.

Spis tre­ści:
 1. Co to jest ku­be­czek men­stru­acyj­ny?
 2. Jak uży­wać ku­becz­ków men­stru­acyj­nych?
 3. Jak do­brać roz­miar ku­becz­ka men­stru­acyj­ne­go?
 4. Za­le­ty ku­becz­ków men­stru­acyj­nych
 5. Wady ku­becz­ków men­stru­acyj­nych

Co to jest ku­be­czek men­stru­acyj­ny?

Ku­becz­ki men­stru­acyj­ne są si­li­ko­no­wym po­jem­ni­kiem w kształ­cie przy­po­mi­na­ją­cym ma­lut­ki kie­li­szek (nie chcę „kraść zdjęć” z In­ter­ne­tu, a nie mam wła­sne­go, aby sfo­to­gra­fo­wać– więc je­że­li chce­cie zo­ba­czyć jak wy­glą­da­ją wpisz­cie po pro­stu w wy­szu­ki­war­kę, a znaj­dzie­cie ty­sią­ce zdjęć).

Jak uży­wać ku­becz­ków men­stru­acyj­nych?

Ten po­jem­nik wpro­wa­dza się do po­chwy w trak­cie mie­siącz­ki, żeby zbie­rał krew – jest to al­ter­na­ty­wa do sto­so­wa­nia do­brze zna­nych pod­pa­sek czy tam­po­nów.

 • Ku­be­czek się „nie zu­ży­wa” – moż­na je­den sto­so­wać wie­le lat. Pod­czas mie­siącz­ki po­win­no się go wyj­mo­wać raz na 4-12 go­dzin, za­leż­nie od na­si­le­nia krwa­wie­nia (ale tu plus nad tam­po­na­mi, któ­re bez dwóch zdań trze­ba wy­mie­niać mak­sy­mal­nie co 8 go­dzin).
 • Ku­be­czek opróż­nia­my do to­a­le­ty lub umy­wal­ki, my­je­my pod bie­żą­cą wodą (tu pe­wien mi­nus, po­nie­waż, żeby opróż­nić ku­be­czek „na mie­ście” mu­si­cie wy­bie­rać to­a­le­ty z umy­wal­ką – czy­li np. to­a­le­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych lub dla ro­dzin). W nie­któ­rych miej­scach może to sta­no­wić pro­blem.
 • Po mie­siącz­ce ku­be­czek po­wi­nien być wy­go­to­wa­ny we wrzą­cej wo­dzie przez kil­ka mi­nut i prze­cho­wy­wa­ny w bez­piecz­nym miej­scu do ko­lej­nej mie­siącz­ki.

Po­nie­waż ku­becz­ki są z mięk­kie­go si­li­ko­nu, któ­ry do­pa­so­wu­je się do ścian po­chwy oraz za­wie­ra­ją w gór­nej czę­ści grub­szą kra­wędź – to we­dług pro­du­cen­tów szan­sa na prze­cie­ka­nie krwi po­ni­żej ku­becz­ka (je­że­li jest re­gu­lar­nie opróż­nia­ny!) jest bar­dzo mała.

Oczy­wi­ście war­to pa­mię­tać, że każ­da ko­bie­ta ma nie­co inną po­chwę. Na­sze po­chwy róż­nią się nie tyl­ko sze­ro­ko­ścią czy dłu­go­ścią, ale rów­nież ela­stycz­no­ścią czy ką­tem na­chy­le­nia.

Dla­te­go z mo­jej per­spek­ty­wy le­kar­skiej, u ko­biet z sze­ro­ką, krót­ką lub mało ela­stycz­ną po­chwą ku­becz­ki mogą się nie spraw­dzić. Cięż­ko to jed­nak stwier­dzić za­nim ko­bie­ta go spró­bu­je. Do­brze do­pa­so­wa­ny ku­be­czek po­wi­nien być zu­peł­nie nie­wy­czu­wal­ny w trak­cie no­sze­nia.

Jak do­brać roz­miar ku­becz­ka men­stru­acyj­ne­go?

War­to też wie­dzieć, że ku­becz­ki men­stru­acyj­ne mają róż­ne roz­mia­ry. Je­że­li ma­cie pro­blem z do­bra­niem roz­mia­ru i ku­be­czek nie jest dla Was wy­god­ny (a chce­cie dać tej me­to­dzie szan­sę) to mój po­mysł jest taki, aby­ście wzię­ły ku­be­czek na wi­zy­tę u gi­ne­ko­lo­ga i le­karz może zo­ba­czyć czy dany roz­miar jest dla Was za mały czy za duży. Nie mogę mó­wić za każ­de­go le­ka­rza, ale za­rów­no ja, jak i kil­ka mo­ich ko­le­ża­nek i ko­le­gów z pra­cy, któ­rych wła­śnie spy­ta­łam, nie mają nic prze­ciw­ko).

Za­le­ty ku­becz­ków men­stru­acyj­nych

 1. Są eko­lo­gicz­ne – nie two­rzy­my opa­dów w po­sta­ci zu­ży­tych pod­pa­sek czy tam­po­nów.
 2. Są w dłu­go­trwa­łej per­spek­ty­wie naj­tań­szą me­to­dą, po­nie­waż za­ku­pu do­ko­nu­je­my raz na wie­le lat.
 3. U ko­biet z mniej na­si­lo­nym krwa­wie­niem ku­be­czek moż­na opróż­niać raz na 12 go­dzin.
 4. U wie­lu ko­biet jest to wy­god­na me­to­da ochro­ny pod­czas snu.
 5. Jest to do­bra al­ter­na­ty­wa dla tam­po­nów dla ko­biet ak­tyw­nych – na ba­sen, pod­czas ćwi­czeń, bie­gów.

Wady ku­becz­ków

Ko­lej­nym ar­gu­men­tem cza­sa­mi pod­kre­śla­nym przez pro­du­cen­tów lub użyt­kow­nicz­ki jest to, że ku­becz­ki men­stru­acyj­ne są bez­piecz­niej­sze od tam­po­nów w kon­tek­ście bar­dzo nie­bez­piecz­ne­go ze­spo­łu TSS (to­xic shock syn­dro­me) – wią­za­ne­go z uży­wa­niem tam­po­nów.

To aku­rat nie­ste­ty nie jest praw­dą i za­rów­no uży­wa­nie tam­po­nów jak i uży­wa­nie ku­becz­ków men­stru­acyj­nych wią­że się z (bar­dzo ni­skim, ale jed­nak) ry­zy­kiem tego groź­ne­go ze­spo­łu.

Nie. Są po­dob­nie bez­piecz­ne jak tam­po­ny i nie ma gi­ne­ko­lo­gicz­nych prze­ciw­wska­zań do ich uży­wa­nia, je­że­li ko­bie­ta so­bie tego ży­czy. Naj­waż­niej­szym ar­gu­men­tem za tym jest, że ame­ry­kań­skie to­wa­rzy­stwo FDA ( The Uni­ted Sta­tes Food and Drug Ad­mi­ni­stra­tion – naj­waż­niej­sza in­sty­tu­cja do­pusz­cza­ją­ca leki oraz pro­duk­ty me­dycz­ne do ob­ro­tu) po ana­li­zie wie­lu ba­dań na­uko­wych okre­śli­ła ku­becz­ki men­stru­acyj­ne jako bez­piecz­ne.

Jed­no ogra­ni­cze­nie ja­kie­go się do­szu­ka­łam to to, że nie za­le­ca się sto­so­wa­nia ku­becz­ków men­stru­acyj­nych u ko­biet, któ­re nie roz­po­czę­ły jesz­cze współ­ży­cia, je­że­li za­le­ży im na za­cho­wa­niu nie­na­ru­szo­nej bło­ny dzie­wi­czej.

Za­tem je­że­li uwa­ża­cie, że ku­becz­ki to coś dla Was to nie tyle na­ma­wiam co in­for­mu­ję, że me­dycz­nie rzecz bio­rąc są one do­brą al­ter­na­ty­wą dla tam­po­nów i pod­pa­sek.

Zaj­rzyj do na­sze­go dzia­łu Men­stru­acja, w któ­rym znaj­dziesz m.in. ku­becz­ki men­stru­acyj­ne, tam­po­ny, pod­pa­ski i ter­mo­fo­ry z pe­stek wi­śni.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
higienakubeczek menstruacyjnymiesiączka

19 lutego 2022

5 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.