Loading...

30 czerwca 2022

1 min.

„Miesiączki przedłużają się, trwają 2 tygodnie. Czy to normalne?”

Mie­siącz­ka trwa­ją­ca 2 ty­go­dnie, ja­kie mogą być tego przy­czy­ny? Na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Ka­miń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem 6 mie­się­cy po po­ro­dzie CC. Mie­siącz­kę do­sta­łam 2 mie­sią­ce po po­ro­dzie – wszyst­ko było OK. Ostat­nie dwie mie­siącz­ki prze­dłu­ża­ją mi się – trwa­ją 2 ty­go­dnie, są bez­bo­le­sne i nie­ob­fi­te. Czy to nor­mal­ne?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przede wszyst­kim wska­za­na by­ła­by kon­sul­ta­cja gi­ne­ko­lo­gicz­na i wy­ko­na­nie USG na­rzą­du rod­ne­go z oce­ną bli­zny po cię­ciu ce­sar­skim.

Oczy­wi­ście nie cho­dzi te­raz o to, byś na­tych­miast do­ma­ga­ła się wy­ko­na­nia ta­kie­go ba­da­nia. Le­karz pod­czas kon­sul­ta­cji oce­ni, czy przy ob­ja­wach ja­kie po­da­jesz – w miej­scu bli­zny, po­wsta­łej po ope­ra­cji na mię­śniu ma­ci­cy nie ma tzw. ubyt­ku, i czy tam nie gro­ma­dzi się krew w trak­cie mie­siącz­ki, któ­ra póź­niej wy­pły­wa przez dłuż­szy czas i dla­te­go Two­je okre­sy są tak dłu­gie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowymiesiączka

30 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa