Loading...

9 marca 2022

1 min.

„Zapomniałam o wyjęciu tamponu przez tydzień. Czy powinnam zgłosić się pilnie do lekarza?”

„Zo­rien­to­wa­łam się kie­dy de­li­kat­nie po­czu­łam brzyd­ki za­pach i okres jak­by się nie koń­czył (cały czas była brą­zo­wa wy­dzie­li­na), więc za­czę­łam się za­sta­na­wiać i ba­dać.”

Martyna Szopa-Krupińska

„Nie mam po­ję­cia jak to się sta­ło, ale za­po­mnia­łam o wy­ję­ciu tam­po­nu – był tam przez po­nad ty­dzień (sznu­re­czek nie wy­sta­wał, więc nic nie za­uwa­ży­łam). Zo­rien­to­wa­łam się kie­dy de­li­kat­nie po­czu­łam brzyd­ki za­pach i okres jak­by się nie koń­czył (cały czas brą­zo­wa wy­dzie­li­na), więc za­czę­łam się za­sta­na­wiać i ba­dać. Uda­ło się usu­nąć tam­pon, ale za­sta­na­wiam się co da­lej? Czy po­win­nam zgło­sić się pil­nie do le­ka­rza? Może na SOR? Prze­czy­ta­łam w In­ter­ne­cie o wstrzą­sie spo­wo­do­wa­nym bak­te­ria­mi, oraz że moż­na na to na­wet umrzeć. Może wy­ko­nać do­dat­ko­we ba­da­nia? Po­mo­cy!”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do­brze, że uda­ło Ci się wy­jąć tam­pon. Oczy­wi­ście jest to sy­tu­acja zwią­za­na ze zwięk­szo­nym ry­zy­kiem in­fek­cji dróg rod­nych na­to­miast, je­śli upły­nę­ło już tro­chę cza­su od tej sy­tu­acji i nie masz nie­po­ko­ją­cych ob­ja­wów ta­kich jak go­rącz­ka, upła­wy (nie­pra­wi­dło­wa wy­dzie­li­na po­chwo­wa – ko­lor, za­pach, ilość) oraz bóle pod­brzu­sza to moż­na za­ło­żyć, że unik­nę­łaś kon­se­kwen­cji tego zda­rze­nia.

Je­śli na­to­miast coś Cię nie­po­koi to waż­ne, byś uda­ła się na wi­zy­tę kon­tro­l­ną do swo­je­go gi­ne­ko­lo­ga.

Wię­cej na ten te­mat prze­czy­tasz w na­szym ar­ty­ku­le Hi­gie­na pod­czas mie­siącz­ki.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

9 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.