Loading...

26 lutego 2019

9 min.

Higiena podczas miesiączki – poradnik dla nastolatek

Pod­czas pierw­szej mie­siącz­ki każ­da na­sto­lat­ka jest nie­co za­gu­bio­na. Z na­sze­go ar­ty­ku­łu do­wiesz się m.in. jak pra­wi­dło­wo uży­wać tam­po­nów, jak czę­sto zmie­niać pod­pa­ski i czy wkład­ki hi­gie­nicz­ne moż­na no­sić na co dzień?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Do­sta­łaś mie­siącz­kę – pew­nie nie­spo­dzie­wa­nie. Niby wie­dzia­łaś, że ten mo­ment przyj­dzie, ale pa­trzysz na bie­li­znę i my­ślisz, co da­lej. Pod­pa­ski, tam­po­ny, wkład­ki hi­gie­nicz­ne, ku­becz­ki men­stru­acyj­ne – to Two­je opcje.

Już od pierw­szej mie­siącz­ki mo­żesz uży­wać wszyst­kich tych pro­duk­tów! To, że tyl­ko dziew­czę­ta, któ­re już współ­ży­ły mogą uży­wać tam­po­nów czy ku­becz­ków men­stru­acyj­nych to mit.

Praw­dą jest, że dla czę­ści dziew­czyn uży­wa­nie pro­duk­tów hi­gie­nicz­nych, któ­re się wkła­da do po­chwy, za­nim roz­pocz­ną współ­ży­cie, może być nie­przy­jem­ne i nie­kom­for­to­we. Nic na siłę. Na po­czą­tek na pew­no za­cznij od pod­pa­sek.

Spis tre­ści:
 1. Pod­pa­ski
 2. Tam­po­ny
 3. Ku­becz­ki men­stru­acyj­ne
 4. Wkład­ki hi­gie­nicz­ne
 5. Jak dbać o hi­gie­nę?

Pod­pa­ski

Brzmi pro­sto „na­klej pod­pa­skę na majt­ki”, sly­sza­łam hi­sto­rię dziew­czy­ny, któ­ra po in­struk­cji z lek­cji bio­lo­gii przy pierw­szej mie­siącz­ce na­kle­iła pod­pa­skę czę­ścią kle­ją­cą do cia­ła – hi­sto­ria z per­spek­ty­wy za­baw­na, ale jak wi­dać, uży­wa­nie pod­pa­sek nie jest za­wsze in­tu­icyj­ne i na­tu­ral­ne.

Poza tym na ryn­ku są set­ki mo­de­li pod­pa­sek: ze skrzy­deł­ka­mi lub bez, gru­be i ul­tra­cien­kie, pach­ną­ce i bez­won­ne, li­ght, nor­mal czy su­per. Ja­kie wy­brać?

Ja­kie pod­pa­ski wy­brać?

Na po­czą­tek wy­bierz nor­mal. Pod­pa­skę po­win­naś zmie­niać co oko­ło 3-4 go­dzi­ny w pierw­szych 2-3 dniach mie­siącz­ki. W ko­lej­nych dniach może to być co oko­ło 6 go­dzin. Szyb­ko za­uwa­żysz czy pod­pa­ska jest od­po­wied­nia je­że­li bę­dziesz mu­sia­ła ją czę­ściej lub rza­dziej zmie­niać – wte­dy wy­bierz bar­dziej lub mniej chłon­ną.

Jak za­ło­żyć pod­pa­skę?

Na­kle­jasz pod­pa­skę na majt­ki – nie na sa­mym środ­ku ale o kil­ka cen­ty­me­trów bli­żej przo­du maj­tek. Je­że­li pod­pa­ska ma skrzy­deł­ka, to skrzy­deł­ka do­pie­ro przy­klej (od­klej ten pa­pie­rek) jak przy­kle­isz głów­ny pas kle­ją­cy pod­pa­ski do maj­tek.

Je­że­li w pierw­szych trzech dniach mie­siącz­ki pod­pa­skę nor­mal zmie­nisz czę­ściej niż co 4 h to wy­bierz pod­pa­skę „su­per” (przy oka­zji dziw­na na­zwa… co w tym jest su­per 😉 ). Je­że­li pod­pa­ska w pierw­szych 3 dniach mie­siącz­ki jest po 4 h tyl­ko de­li­kat­nie za­peł­nio­na to wy­bierz pod­pa­skę cień­szą.

Co do za­pa­chu oso­bi­ście po­le­cam Wam pod­pa­ski bez za­pa­chu. Je­że­li bę­dzie­cie zmie­niać je re­gu­lar­nie to ten sztucz­ny do­da­tek w po­sta­ci za­pa­chu jest zu­peł­nie nie­po­trzeb­ny.

Na noc za­łóż bar­dziej chłon­ną pod­pa­skę z prze­dłu­że­niem w kie­run­ku ple­ców, a ra­czej mó­wiąc wprost – pupy. Gdy śpisz krew mie­siącz­ko­wa bę­dzie spły­wa­ła w kie­run­ku od­by­tu i oko­li­cy Two­jej ko­ści krzy­żo­wej (dol­nej czę­ści krę­go­słu­pa). Aby dać Ci pe­łen kom­fort i unik­nąć za­pla­mie­nia po­ście­li, wy­bie­raj prze­dłu­żo­ne pod­pa­ski. W nocy mo­żesz spać w pod­pa­sce do rana, bez ko­niecz­no­ści jej zmia­ny.

U wie­lu dziew­czyn zda­rza się, że po prze­bu­dze­niu i wsta­niu w trak­cie mie­siącz­ki na­gle wy­pły­wa duża ilość krwi mie­siącz­ko­wej lub na­wet skrze­py (to ta­kie jak­by ga­la­re­to­wa­te two­ry z krwi wiel­ko­ści kil­ku cen­ty­me­trów). Je­że­li ta­kie skrze­py są tyl­ko raz dzien­nie, po nocy, to nie jest to nie­po­ko­ją­ce. Wy­ni­ka z tego, że krew mie­siącz­ko­wa zbie­ra się w po­chwie, gdy le­żysz i gdy wsta­niesz, wy­da­la się na raz. Je­że­li masz skrze­py w cią­gu dnia to po­win­naś z tym zgło­sić się do le­ka­rza gi­ne­ko­lo­ga.

Tam­po­ny

Tam­po­ny roz­dzie­wi­cza­ją – tam­po­ny spra­wia­ją ból – tam­po­ny są groź­ne – pew­nie sły­sza­łaś ta­kie ha­sła. No więc za­cznij­my od po­cząt­ku.

Dzie­wic­two to nie jest kwe­stia po­sia­da­nia bło­ny dzie­wi­czej tyl­ko to, czy dziew­czy­na współ­ży­ła, czy nie. Więc nie – tam­po­ny nie roz­dzie­wi­cza­ją. To mit.

Tam­po­ny spra­wia­ją ból – u więk­szo­ści dziew­czyn nie spra­wia­ją bólu. U czę­ści, u tych dziew­czyn, któ­re mają ską­pe mie­siącz­ki lub u tych, któ­re mają wy­raź­ną bło­nę dzie­wi­czą (o tym bę­dzie w in­nym ra­zem, bo bło­ny dzie­wi­cze są bar­dzo róż­ne) sto­so­wa­nie tam­po­nów może być nie­przy­jem­ne.

Je­że­li chcesz uży­wać tam­po­nów, to za­cznij w dzień kie­dy masz naj­bar­dziej ob­fi­tą mie­siącz­kę. Wte­dy po­chwa i uj­ście po­chwy (czy­li oko­li­ca sro­mu) bę­dzie naj­bar­dziej na­wil­żo­na i wpro­wa­dze­nie tam­po­nu do po­chwy bę­dzie naj­ła­twiej­sze.

Jak za­ło­żyć tam­pon?

Naj­lep­szą po­zy­cją do pierw­sze­go uży­cia tam­po­nu jest po­zy­cja sto­ją­ca z jed­ną nogą po­sta­wio­ną na to­a­le­cie lub wan­nie. Naj­pierw po­cią­gnij za sznu­re­czek, sprawdź czy jest do­brze za­mo­co­wa­ny. (To do­bry na­wyk, aby to spraw­dzać, ale nie oba­wiaj się. To aby sznu­rek wy­padł jest bar­dzo rzad­kie, mi oso­bi­ście się nig­dy nie zda­rzy­ło a mia­łam w ży­ciu na pew­no po­nad 200 mie­sią­czek. Zresz­tą wśród pa­cjen­tek to też rzad­kie i przez po­nad 8 lat pra­cy pa­mię­tam do­słow­nie je­den taki przy­pa­dek. Nie oba­wiaj się, na­wet gdy­by tak się sta­ło, to wy­ję­cie tam­po­nu przez le­ka­rza nie jest ani pro­ble­ma­tycz­ne, ani bo­le­sne).

Wra­ca­jąc jed­nak do za­kła­da­nia tam­po­nu:

 • Roz­chyl war­gi sro­mo­we jed­ną ręką (two­ją nie­do­mi­nu­ją­cą), po­chyl się do przo­du i wkła­da­jąc tam­pon mię­dzy kciuk i pal­ce wska­zu­ją­cy i trze­ci, włóż koń­ców­kę tam­po­nu do po­chwy (koń­ców­ka to zna­czy za­le­d­wie 5 mm).
 • Po­cze­kaj kil­ka se­kund aby tam­pon zmiękł pod wpły­wem wy­dzie­li­ny.
 • Te­raz trzy­maj tam­pon kciu­kiem i trze­cim pal­cem, a wska­zu­ją­cym pal­cem de­li­kat­nie wsuń go do po­chwy. Je­że­li czu­jesz opór lub ból – prze­stań.
 • Tam­pon po­wi­nien zna­leźć się głę­bo­ko w po­chwie tak, że oko­ło 3 cm Two­je­go pal­ca wska­zu­ją­ce­go bę­dzie w po­chwie. U czę­ści dziew­czyn to bę­dzie na­wet 5 cm, bo na­sze po­chwy mają róż­ne dłu­go­ści.
 • Ale jed­no jest naj­waż­niej­sze, gdy wyj­miesz pa­lec, po­win­naś tam­po­nu nie czuć.
 • Sznu­re­czek po­win­naś też nie­co pod­wi­nąć do po­chwy, tak aby oko­ło 2 cm wy­sta­wa­ło.

Jak czę­sto zmie­niać tam­po­ny?

Tam­po­ny naj­le­piej zmie­niać co 3-4 go­dzi­ny. Ale naj­dłu­żej jak tam­pon może być w po­chwie to 8 go­dzin! Pa­mię­taj o tym. To bar­dzo waż­ne. Po 8 h tam­pon może sta­no­wić za­gro­że­nie dla Two­je­go zdro­wia. W każ­dej ulot­ce pi­szą o TSS (To­xic shock syn­dro­me) – jest to po­waż­na cho­ro­ba, wy­wo­ła­na przez bak­te­rie, po­wo­du­ją­ca wy­so­ką go­rącz­kę i wie­le nie­bez­piecz­nych dla ży­cia ob­ja­wów. TSS zda­rza się tak­że u ko­biet, któ­re nie sto­su­ją tam­po­nów, jed­nak jed­nym z czyn­ni­ków ry­zy­ka wy­stą­pie­nia tej cho­ro­by jest sto­so­wa­nie tam­po­nów.

Je­że­li w trak­cie mie­siącz­ki do­sta­niesz go­rącz­ki, bę­dziesz mia­ła bóle mię­śnio­we, sta­wo­we – inne niż zwy­kle, bę­dziesz czu­ła się splą­ta­na, bę­dziesz mia­ła za­wro­ty gło­wy, a w szcze­gól­no­ści za­uwa­żysz wy­syp­kę – to pil­nie zgłoś się do le­ka­rza.

Mię­dzy in­ny­mi dla­te­go tam­po­ny nie są naj­lep­szym roz­wią­za­niem na noc. Chy­ba, że zde­cy­du­jesz się na­sta­wić bu­dzik i zmie­nić tam­pon po mak­sy­mal­nie 8 go­dzi­nach.

Uży­wa­jąc tam­po­nów wie­le dziew­czyn do­dat­ko­wo uży­wa wkła­dek hi­gie­nicz­nych. To do­bry po­mysł, w ra­zie gdy­by tam­pon się prze­peł­nił, bie­li­zna bę­dzie chro­nio­na przed za­pla­mie­niem. Mo­żesz spró­bo­wać i zo­ba­czyć czy u Cie­bie jest to ko­niecz­ne. Je­że­li uży­wasz tam­po­nu i do­dat­ko­wo mu­sisz uży­wać pod­pa­ski, to zna­czy, że tam­pon, któ­ry wy­bra­łaś jest nie­od­po­wied­ni i mu­sisz wy­brać bar­dziej chłon­ny.

Któ­re tam­po­ny wy­brać?

Tam­po­ny na­zy­wa­ją się za­zwy­czaj mini, nor­mal, su­per lub su­per plus. Dla mło­dych dziew­cząt naj­lep­sze będą mini ewen­tu­al­nie nor­mal. Su­per ra­czej będą za duże. Na ryn­ku są też tam­po­ny z apli­ka­to­rem – nie są w Pol­sce jesz­cze zbyt po­pu­lar­ne (ale np. w USA są dużo bar­dziej po­pu­lar­ne, niż te bez apli­ka­to­ra). Je­że­li masz trud­ność uży­wać tam­po­nu bez apli­ka­to­ra, spró­buj tego z apli­ka­to­rem. Tech­ni­ka wkła­da­nia jest nie­co inna. Jed­ną dło­nią (kciu­kiem i pal­cem wska­zu­ją­cym) wkła­dasz apli­ka­tor do po­chwy na głę­bo­kość oko­ło 2-3 cm, a dru­gą dło­nią po­py­chasz tło­czek do mo­men­tu, aż tam­pon wyj­dzie z apli­ka­to­ra.

Uwa­ga! Pa­mię­taj, aby umyć ręce PRZED (i po, ale to wia­do­mo) za­ło­że­niu tam­po­nu. Je­że­li zmie­niasz tam­pon w pu­blicz­nej to­a­le­cie, naj­le­piej abyś prze­my­ła ręce już w ka­bi­nie (mo­żesz użyć chu­s­te­czek na­wil­żo­nych lub naj­le­piej wy­brać to­a­le­ty z umy­wal­ką w ka­bi­nie).

Ku­becz­ki men­stru­acyj­ne

Nie jest to jesz­cze bar­dzo po­pu­lar­na me­to­da, ale we­dług dziew­czyn, któ­re jej uży­wa­ją, bar­dzo wy­god­na. W od­róż­nie­niu od tam­po­nów mo­żesz ku­be­czek men­stru­acyj­ny no­sić na­wet 12 go­dzin. Ku­becz­ki są do­stęp­ne w kil­ku roz­mia­rach S, M, L, XL  – dla mło­dych dziew­cząt, któ­re jesz­cze nie współ­ży­ły naj­bar­dziej od­po­wied­ni bę­dzie roz­miar S.

Za­ło­że­nie ku­becz­ka men­stru­acyj­ne­go po­cząt­ko­wo może być nie­co trud­niej­sze, niż za­ło­że­nie tam­po­nu. W ręce do­mi­nu­ją­cej (tej któ­rą pi­szesz) umiesz­czasz ku­be­czek mię­dzy kciu­kiem a pal­ca­mi wska­zu­ją­cym i trze­cim. Zwi­jasz go do we­wnątrz i uci­skasz „w li­te­rę C”. Na­stęp­nie wpro­wa­dzasz go do po­chwy na głę­bo­kość oko­ło 3-4 cm, na­stęp­nie pusz­czasz ucisk na ku­becz­ku i on sam się roz­ło­ży w po­chwie. Koń­ców­ka ku­becz­ka nie po­win­na wy­sta­wać poza uj­ście po­chwy.

Wkład­ki hi­gie­nicz­ne

Mimo tego, że wie­le re­klam bę­dzie Wam su­ge­ro­wać, że wkła­dek moż­na uży­wać na co dzień i jest to hi­gie­nicz­ne, to praw­da jest nie­co od­wrot­na. Wkład­ki są su­per roz­wią­za­niem w dniach, w któ­rych spo­dzie­wasz się mie­siącz­ki, ale jesz­cze jej nie ma i nie chcesz być nią za­sko­czo­na. Są su­per jako do­da­tek do tam­po­nów czy ku­becz­ków men­stru­acyj­nych i są świet­ne na ostat­nie dni mie­siącz­ki, kie­dy już masz tyl­ko pla­mie­nie.

Jed­nak no­sze­nie wkła­dek na co dzień nie jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Wkład­ki po­wo­du­ją więk­szą pro­duk­cję ślu­zu i zmniej­sza­ją prze­pływ po­wie­trza w oko­li­cach in­tym­nych, zwięk­sza­jąc ry­zy­ko po­wsta­nia in­fek­cji. (Tak, na­wet te „od­dy­cha­ją­ce” wkład­ki).

W dniach, w któ­rych sto­su­jesz wkład­ki pa­mię­taj, aby je zmie­niać mak­sy­mal­nie co 8 h, a naj­le­piej co 4 h. Za­pew­ni to To­bie więk­szy kom­fort oraz zmniej­szy ilość drob­no­ustro­jów, któ­re bez pro­ble­mu na­mna­ża­ją się na wil­got­nej wkład­ce.

Jak dbać o hi­gie­nę w trak­cie mie­siącz­ki?

W trak­cie mie­siącz­ki po­win­naś myć oko­li­ce in­tym­ne dwa razy dzien­nie. Do­dat­ko­wo war­to jest umyć oko­li­ce in­tym­ne po wy­próż­nie­niu (cho­dzi mi o od­da­nie stol­ca – mó­wiąc me­dycz­nie, a po zro­bie­niu kupy – mó­wiąc po nie­me­dycz­ne­mu). W cza­sie mie­siącz­ki jest w oko­li­cach in­tym­nych wil­got­no, to są świet­ne wa­run­ki do wzro­stu bak­te­rii.

Bak­te­ryj­ne in­fek­cje in­tym­ne po­wsta­ją głów­nie z bak­te­rii ka­ło­wych, czy­li tych, któ­re masz w je­li­tach. Nor­mal­ne jest, że te bak­te­rie bę­dziesz mia­ła też w oko­li­cach po­chwy, ale waż­ne jest, aby była za­cho­wa­na rów­no­wa­ga mię­dzy tymi do­bry­mi i zły­mi drob­no­ustro­ja­mi – dla­te­go umy­cie się po wy­próż­nie­niu, za­wsze jest do­brym po­my­słem, ale w trak­cie mie­siącz­ki tym bar­dziej.

Do my­cia oko­lic in­tym­nych naj­lep­sza bę­dzie woda – nor­mal­na bie­żą­ca woda z kra­nu. Ewen­tu­al­nie mo­żesz użyć de­li­kat­ne­go my­dła, któ­rym my­jesz resz­tę cia­ła. Po­now­nie, wbrew re­kla­mom, nie mu­sisz uży­wać spe­cjal­ne­go pły­nu do hi­gie­ny in­tym­nej. My­jąc (a tak­że pod­cie­ra­jąc pa­pie­rem) oko­li­ce in­tym­ne naj­waż­niej­szy jest kie­ru­nek – za­wsze od przo­du do tyłu.

W trak­cie mie­siącz­ki mo­żesz za­rów­no brać prysz­nic jak i ką­pać się w wan­nie.

Zda­ję so­bie spra­wę, że część in­for­ma­cji w tym ar­ty­ku­le jest bar­dzo pod­sta­wo­wa i być może wie­lu oso­bom nie­po­trzeb­na. Ale je­że­li ten tekst bę­dzie po­moc­ny cho­ciaż­by jed­nej dziew­czy­nie, bo nie mia­ła ta­kiej roz­mo­wy z mamą czy star­szą sio­strą, to uwa­żam, że war­to było to na­pi­sać.

Je­śli chcesz wie­dzieć wię­cej, prze­czy­taj:

Zaj­rzyj rów­nież do na­sze­go dzia­łu Men­stru­acja, w któ­rym znaj­dziesz or­ga­nicz­ne tam­po­ny, pod­pa­ski, a tak­że ku­becz­ki men­stru­acyj­ne.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
dojrzewaniehigienakubeczek menstruacyjnymiesiączkapodpaskitamponywkładki higieniczne

26 lutego 2019

9 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.