Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Czy dziecko z katarem może iść do przedszkola?”

Z me­dycz­ne­go punk­tu wi­dze­nia ka­tar nie za­wsze jest prze­ciw­ska­za­niem do uczęsz­cza­nia do żłob­ka czy przed­szko­la. W przy­pad­ku in­fek­cji dróg od­de­cho­wych naj­waż­niej­szym wy­znacz­ni­kiem po­win­no być sa­mo­po­czu­cie dziec­ka, nie zaś obec­ność lub brak ka­ta­ru, a tym bar­dziej nie jego ko­lor.

Alicja Jaczewska

„Je­że­li dziec­ko ma tyl­ko ka­tar bez żad­nych in­nych ob­ja­wów (go­rącz­ka, ka­szel) może prze­by­wać w żłob­ku/przed­szko­lu? Czy na ka­tar u dziec­ka trze­ba uzy­skać zwol­nie­nie le­kar­skie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wśród ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go nadal krą­ży taki po­gląd, że ka­tar prze­źro­czy­sty jest ok, na­to­miast ten gę­sty, żół­ty czy zie­lo­ny ab­so­lut­nie dys­kwa­li­fi­ku­je dziec­ko z moż­li­wo­ści po­by­tu w przed­szko­lu czy żłob­ku.

Tym­cza­sem na­le­ży pa­mię­tać, że przy prze­zię­bie­niach i in­fek­cjach gór­nych dróg od­de­cho­wych dziec­ko jest za­kaź­ne (a więc może za­ka­zić ró­wie­śni­ków) już 1-2 dni przed wy­stą­pie­niem ja­kich­kol­wiek ob­ja­wów.

Rów­nież na po­cząt­ku in­fek­cji (wte­dy, kie­dy ka­tar jest wod­ni­sty, ciek­ną­cy, to­wa­rzy­szy mu ki­cha­nie) za­kaź­ność jest znacz­nie więk­sza, niż po kil­ku dniach trwa­nia cho­ro­by, kie­dy ka­tar jest już gę­sty, żół­to-zie­lo­ny (co jest ob­ja­wem pro­ce­sów re­ge­ne­ra­cyj­nych błon ślu­zo­wych a nie nad­ka­że­nia bak­te­ryj­ne­go).

Co do zwol­nie­nia le­kar­skie­go – je­śli ba­da­ją­cy dziec­ko le­karz uzna, że ka­tar jest ob­ja­wem in­fek­cji, któ­ry unie­moż­li­wia dziec­ku uczęsz­cza­nie do pla­ców­ki może, a na­wet po­wi­nien wy­sta­wić ro­dzi­co­wi zwol­nie­nie na opie­kę nad dziec­kiem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

katartrudne pytania

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.