Loading...

2 lutego 2022

1 min.

„Miałam badanie w znieczuleniu ogólnym. Po jakim czasie mogę karmić piersią?”

Na­pi­sa­ła do nas za­tro­ska­na mama 9-mie­sięcz­nej cór­ki, któ­ra za­sta­na­wia się jak szyb­ko może za­cząć kar­mić pier­sią po wy­ko­na­nej ko­lo­no­sko­pii w znie­czu­le­niu ogól­nym. Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„W dniu dzi­siej­szym w po­ran­nych go­dzi­nach mia­łam wy­ko­na­ną ko­lo­no­sko­pię w znie­czu­le­niu ogol­nym. Po ja­kim cza­sie mogę za­czać kar­mić? Je­stem mat­ką 9-mie­siecz­nej cór­ki. W cia­gu dnia uda mi się po­da­wać inne po­sił­ki, ale boję się nocy.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na to py­ta­nie naj­le­piej od­po­wie­dział­by pani ane­ste­zjo­log znie­czu­la­ją­cy do za­bie­gu, bo nie wie­my, ja­kie do­kład­nie leki były sto­so­wa­ne do znie­czu­le­nia.

Mimo wszyst­ko więk­szość le­ków ane­ste­tycz­nych osią­ga ni­skie stę­że­nia w mle­ku ko­bie­cym i do go­dzin wie­czor­nych nie po­win­ny być już szko­dli­we dla dziec­ka.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

karmienie piersiąkolonoskopiatrudne pytania

2 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.