Loading...

2 lutego 2022

1 min.

„Czy niemowlak może spać na brzuchu?”

Je­śli dziec­ko ma opa­no­wa­ny wy­łącz­nie ob­rót z ple­ców na brzuch, ro­dzi­ce po za­uwa­że­niu, że dziec­ko śpi na brzu­chu po­win­ni prze­krę­cić je na ple­cy.

Alicja Jaczewska

„Mój sy­nek 9. stycz­nia skoń­czył 7 mie­się­cy. Wczo­raj w nocy kie­dy się obu­dzi­łam zo­ba­czy­łam, że śpi na brzusz­ku. Głów­kę miał od­wró­co­ną tak, że mógł swo­bod­nie od­dy­chać (łó­żecz­ko jest „gołe” zgod­nie z za­le­ce­nia­mi, a sy­nek śpi w śpi­wor­ku). Pod­czas za­sy­pia­nia też od­wra­ca się na brzu­szek. Okrop­nie się boje, żeby coś mu się nie sta­ło. Nie wiem co ro­bić, po­zwa­lać żeby spał na brzusz­ku czy nie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Spa­nie na brzu­chu jest jed­nym z głów­nych czyn­ni­ków zwięk­szo­ne­go ry­zy­ka ze­spo­łu na­głej śmier­ci nie­mow­ląt (SIDS). Za­nim jed­nak za­cznie­my pa­ni­ko­wać, że dziec­ko samo prze­krę­ca się we śnie na brzuch na­le­ży pa­mię­tać, że ry­zy­ko to naj­więk­sze jest w pierw­szych mie­sią­cach ży­cia i zmniej­sza się u star­szych nie­mow­ląt.

Za­le­ce­nia mó­wią, że:

  • je­śli dziec­ko ma opa­no­wa­ny wy­łącz­nie ob­rót z ple­ców na brzuch, ro­dzi­ce po za­uwa­że­niu, że dziec­ko śpi na brzu­chu po­win­ni prze­krę­cić je na ple­cy.
  • Na­to­miast nie jest to ko­niecz­ne u dzie­ci, któ­re spraw­nie prze­krę­ca­ją się w obie stro­ny.

Do­dat­ko­wo w przy­pad­ku dzie­ci, któ­re same prze­krę­ca­ją się we śnie na brzuch zwra­ca się szcze­gól­ną uwa­gę na wy­eli­mi­no­wa­nie po­zo­sta­łych czyn­ni­ków ry­zy­ka SIDS. Mo­żesz o nich prze­czy­tać w na­szym ar­ty­ku­le Jak zmniej­szyć ry­zy­ko śmier­ci łó­żecz­ko­wej.

trudne pytania

2 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.