Loading...

8 stycznia 2022

2 min.

„Doszło do seksu, pękła prezerwatywa i wszystko wleciało do środka”

Szan­sa na zaj­ście w cią­żę ist­nie­je, na­wet przy sto­so­wa­niu an­ty­kon­cep­cji. Przy sto­sun­ku nie­za­bez­pie­czo­nym, a taki opi­sa­łaś, ta moż­li­wość wzra­sta – na­sza gi­ne­ko­log od­po­wia­da na py­ta­nie Czy­tel­nicz­ki.

Martyna Szopa-Krupińska

Chcia­łam się po­ra­dzić: 6 stycz­nia do­szło do sek­su, przy czym pę­kła pre­zer­wa­ty­wa i wszyst­ko wle­cia­ło do środ­ka. Do­dam, że okres ma się po­ja­wić 11.01.22. Czy jest ry­zy­ko zaj­ścia w cią­żę? Ostat­ni okres mia­łam 14.12.21. Pro­szę o od­po­wiedź”.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Sta­ty­stycz­nie każ­da zdro­wa i re­gu­lar­nie współ­ży­ją­cą para ma 15-25% szans na zaj­ście w cią­żę w jed­nym cy­klu mie­siącz­ko­wym. U jed­nych jest to od tzw. pierw­sze­go razu, u in­nych trwa mie­sią­ce.

Czę­sto teo­re­tycz­nie przy re­gu­lar­nym cy­klu mie­siącz­ko­wym (okres co 28-30 dni) – Twój zgod­nie z tym co po­da­jesz taki wła­śnie jest – owu­la­cja, czy­li uwol­nie­nie ko­mór­ki ja­jo­wej z jaj­ni­ka, na­stę­pu­je w po­ło­wie cy­klu, oko­ło 14-tego dnia.

Dni płod­ne przy­pa­da­ją na 7 dni przed i 7 dni po owu­la­cji, więc w Two­im przy­pad­ku przy nie­za­bez­pie­czo­nym współ­ży­ciu, w 23. dniu cy­klu ry­zy­ko zaj­ścia w cią­żę nie jest wy­so­kie. Jed­nak ko­bie­ta to nie kom­pu­ter, nie za­wsze owu­la­cja bę­dzie aku­rat w 14 dniu cy­klu, cy­kle mogą być nie­re­gu­lar­ne, zna­cze­nie ma też do­dat­ko­wy stres i wów­czas cią­ża może się zda­rzyć.

Je­śli w ter­mi­nie spo­dzie­wa­nej mie­siącz­ki nie wy­stą­pi krwa­wie­nie, do­brze byś wy­ko­na­ła test cią­żo­wy z mo­czu, znaj­dziesz go w każ­dej ap­te­ce i dro­ge­rii. Pa­mię­taj tak­że, że w przy­pad­ku nie­za­bez­pie­czo­ne­go sto­sun­ku płcio­we­go ist­nie­je moż­li­wość tzw. an­ty­kon­cep­cji w po­sta­ci awa­ryj­nej ta­blet­ki „po”, sto­so­wa­nej do 72 h po współ­ży­ciu. W Pol­sce jest ona do­stęp­na na re­cep­tę. Przy pęk­nię­tej pre­zer­wa­ty­wie na­le­ży też roz­wa­żyć ry­zy­ko za­ra­że­nia się cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą.

Pod­su­mo­wu­jąc, w tym przy­pad­ku ry­zy­ko zaj­ścia w cią­żę li­czy­my zgod­nie z me­to­dą ka­len­da­rzo­wą. Rze­czy­wi­sty in­deks Pe­ar­la, któ­ry słu­ży do osza­co­wa­nia ry­zy­ka zaj­ścia w cią­żę wy­no­si 20 (na 100 ko­biet 20 bę­dzie w cią­ży sto­su­jąc me­to­dę ka­len­da­rzo­wą) – czy to duże czy małe ry­zy­ko, to już za­le­ży od kon­kret­nej sy­tu­acji, ko­bie­ty i jej ży­cio­wych wy­bo­rów.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążaprezerwatywaseks

8 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa