Loading...

16 lutego 2022

1 min.

„Syn ma 8 miesięcy i jak siedzi to garbi odcinek lędźwiowy. Czy powinnam się martwić?”

Czy gar­bie­nie się nie­mow­la­ka może być po­wo­dem do nie­po­ko­ju? Na py­ta­nie jed­nej z na­szych Czy­tel­ni­czek od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Mój syn ma 8 mie­się­cy i jak sie­dzi to gar­bi od­ci­nek lę­dź­wio­wy. Czy po­win­nam się mar­twić? Czy to się unor­mu­je?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Krzy­wi­zny krę­go­słu­pa kształ­tu­ją się wraz z roz­wo­jem mo­to­rycz­nym dziec­ka. Kie­dy ma­luch się ro­dzi, jego krę­go­słup jest nie­mal­że pro­sty. W uprosz­cze­niu moż­na po­wie­dzieć, że gdy spę­dza czas na brzu­chu i uno­si w tej po­zy­cji gło­wę za­czy­na się kształ­to­wać lor­do­za (wy­gię­cie w kie­run­ku przed­nim) szyj­na.

Kie­dy ma­luch za­czy­na sia­dać, jego plec­ki są za­okrą­glo­ne – wów­czas kształ­tu­je się ki­fo­za (wy­gię­cie ku ty­ło­wi) od­cin­ka pier­sio­we­go krę­go­słu­pa. Wresz­cie, gdy roz­pocz­nie cho­dze­nie – brzu­szek za­czy­na być wy­pię­ty i po­ja­wia się lor­do­za lę­dź­wio­wa.

Ma to zwią­zek z tym, że przy pio­ni­za­cji siła gra­wi­ta­cji dzia­ła na krę­go­słup sil­niej niż w po­zy­cji le­żą­cej. Krzy­wi­zny krę­go­słu­pa za­pew­nia­ją zmniej­sze­nie ob­cią­że­nia, ja­kie wy­wie­ra na nim gra­wi­ta­cja.

W kon­tek­ście kon­kret­nie Pani dziec­ka – trud­no oce­nić czy za­okrą­gle­nie plec­ków jest w 100% fi­zjo­lo­gicz­ne nie ba­da­jąc dziec­ka. W ra­zie wąt­pli­wo­ści war­to skon­sul­to­wać się z fi­zjo­te­ra­peu­tą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

rozwój dzieckatrudne pytania

16 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.