Loading...

15 lutego 2022

1 min.

Kalkulator syropu przeciwgorączkowego – sprawdź, jak poprawnie go dawkować

War­to na­uczyć się sa­mo­dziel­nie prze­li­czać daw­ki sy­ro­pów prze­ciw­go­rącz­ko­wych, by w sy­tu­acji, kie­dy na­sze dziec­ko cho­ru­je, wie­dzieć jak szyb­ko i sku­tecz­nie dzia­łać, i do­pa­so­wać po­praw­ną ob­ję­tość sy­ro­pu lub daw­ko­wa­nie czop­ków.

Redakcja

Redakcja

W ta­bel­kach wi­docz­nych na pu­deł­kach czy bu­tel­kach sy­ro­pów prze­ciw­go­rącz­ko­wych umiesz­cza­ne są za­kre­sy da­wek, któ­re nie­ste­ty, są dość sze­ro­kie i do­pa­so­wa­ne do wie­ku dziec­ka a nie jego wagi.

Czę­sto, po po­da­niu sy­ro­pu w daw­ce za­le­ca­nej na opa­ko­wa­niu, go­rącz­ka nie spa­da (daw­ka jest albo zbyt mała albo z dol­ne­go za­kre­su sku­tecz­no­ści). Do­pie­ro po przy­ję­ciu przez dziec­ko peł­nej daw­ki (10 mg/kg masy cia­ła dla ibu­pro­fe­nu, 15 mg/kg masy cia­ła dla pa­ra­ce­ta­mo­lu) tem­pe­ra­tu­ra zde­cy­do­wa­nie się ob­ni­ża.

Prze­li­cza­nie da­wek nie jest trud­ne. Jak to zro­bić po­praw­nie?

Na­le­ży po­mno­żyć masę cia­ła dziec­ka przez za­le­ca­ną daw­kę leku i po­dzie­lić przez stę­że­nie sy­ro­pu.

O wie­le prost­szym roz­wią­za­niem (i szyb­szym) jest sko­rzy­sta­nie z na­sze­go kal­ku­la­to­ra ob­ję­to­ści sy­ro­pu prze­ciw­go­rącz­ko­we­go.

W od­po­wied­nich po­lach wpisz:

  • masę cia­ła dziec­ka w ki­lo­gra­mach,
  • wy­bierz lek, któ­ry chcesz po­dać dziec­ku.

Klik­nij OK. Po se­kun­dzie otrzy­masz wy­nik:

  • jed­no­ra­zo­wej daw­ki sy­ro­pu do po­da­nia,
  • mak­sy­mal­nej daw­ki do­bo­wej,
  • mak­sy­mal­nej do­bo­wej ob­ję­to­ści sy­ro­pu.

Uwa­ga! Kal­ku­la­tor ten peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia co do daw­ko­wa­nia le­ków.

Prze­czy­taj wię­cej o go­rącz­ce u dziec­ka.
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2022
gorączkakalkulator

15 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa