„Co znaczy, że test bada mikrodelecje?”

„Pro­du­cen­ci oprócz tri­so­mii, czę­sto wska­zu­ją też ba­da­nie mi­kro­de­le­cji. Co zna­czy, że test bada mi­kro­de­le­cje?” Dro­ga Czy­tel­nicz­ko, Ozna­cza to, że w za­kre­sie te­stu NIPT są oce­nia­ne ze­spo­ły wad wro­dzo­nych spo­wo­do­wa­ne ubyt­ka­mi frag­men­tów chro­mo­so­mów. Są to małe wady w ge­no­mie czło­wie­ka, któ­re mogą jed­nak po­wo­do­wać po­waż­ne ze­spo­ły wad wro­dzo­nych. War­to do­dać, że są one nie­zwy­kle rzad­kie a … Czy­taj da­lej „Co zna­czy, że test bada mi­kro­de­le­cje?”