Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

 „W jakim wieku zrobić pierwszą cytologię?”

Cy­to­lo­gia u ko­biet przed 30. ro­kiem ży­cia po­win­na być wy­ko­ny­wa­na co 1-3 lata za­leż­nie od uprzed­nie­go wy­ni­ku. A kie­dy po­win­na być wy­ko­na­na ta pierw­sza?

Martyna Szopa-Krupińska

„W ja­kim wie­ku zro­bić pierw­szą cy­to­lo­gię? Jak czę­sto war­to się tak ba­dać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ba­da­nie cy­to­lo­gicz­ne szyj­ki ma­ci­cy po­win­ny wy­ko­ny­wać wszyst­kie ko­bie­ty w wie­ku roz­rod­czym.

Pierw­szą cy­to­lo­gię na­le­ży wy­ko­nać nie póź­niej niż w wie­ku 25 lat lub mak­sy­mal­nie po 3 la­tach od roz­po­czę­cia współ­ży­cia. Za­leż­nie od po­prze­dza­ją­cych wy­ni­ków oraz wie­ku ba­da­nie po­win­no się po­wta­rzać co 1-3 lata.

Prze­czy­taj wię­cej o raku szyj­ki ma­ci­cy i cy­to­lo­gii.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cytologiatrudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.