Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Jak długo powinnam przechowywać wyniki badań?”

Je­śli re­gu­lar­nie wy­ko­nu­je­cie ba­da­nia, czy to la­bo­ra­to­ryj­ne, czy ob­ra­zo­we, na pew­no uzbie­ra­ła Wam się ich już po­kaź­na ilość. Jak dłu­go na­le­ży je prze­cho­wy­wać? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Chcia­ła­bym się do­wie­dzieć, przez jaki czas mam prze­cho­wy­wać do­ku­men­ta­cję me­dycz­ną. Cho­dzi mi głów­nie o wy­ni­ki mor­fo­lo­gii krwi, kre­aty­ni­ny. Nie­ste­ty w In­ter­ne­cie nie ma jed­no­znacz­nych od­po­wie­dzi.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do­brze, że dbasz o pro­fi­lak­ty­kę i re­gu­lar­nie wy­ko­nu­jesz ba­da­nia krwi. Nie ma od­gór­nych wy­tycz­nych, jak dłu­go prze­cho­wy­wać wy­ni­ki ba­dań.

Na pew­no przez lata war­to prze­cho­wy­wać wy­ni­ki wszyst­kich ba­dań ob­ra­zo­wych (wy­ni­ków USG, prze­świe­tleń, ba­dań dia­gno­stycz­nych typu ko­lo­no­sko­pia czy ga­stro­sko­pia). Nie wy­rzu­ca­my też kart wy­pi­so­wych ze szpi­ta­la.

Na­to­miast, je­śli prze­szka­dza Ci, że wy­dru­ko­wa­ne ba­da­nia krwi z wie­lu lat zaj­mu­ją dużo miej­sca, po­myśl może o zar­chi­wi­zo­wa­niu ich w for­mie elek­tro­nicz­nej. Ze­ska­nuj/zrób zdję­cie każ­dej kart­ce, włóż do jed­ne­go ka­ta­lo­gu na dys­ku kom­pu­te­ra i już! A w tecz­ce lub w se­gre­ga­to­rze prze­cho­wuj tyl­ko ba­da­nia z ostat­nie­go roku.

Pa­mię­taj, że ba­da­nie krwi musi być na ory­gi­nal­nie wy­dru­ko­wa­nym w la­bo­ra­to­rium do­ku­men­cie. Nig­dy go więc nie wy­rzu­caj.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

badania laboratoryjnetrudne pytania

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.