Loading...

27 grudnia 2021

1 min.

„Puchną mi łydki – czy powinnam się martwić?”

Upał. Biu­ro bez kli­ma­ty­za­cji. 8 go­dzin za biur­kiem. To może skoń­czyć się tyl­ko jed­nym – spuch­nię­ty­mi łyd­ka­mi, któ­re po­wo­du­ją uczu­cie dys­kom­for­tu. Kie­dy obrzmia­łe łyd­ki mogą być po­wo­dem do nie­po­ko­ju i jak so­bie ra­dzić z tym pro­ble­mem?

Karolina Zych-Rozpędowska

Dro­ga Re­dak­cjo, puch­ną mi łyd­ki – czy po­win­nam się mar­twić?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Obrzę­ki ły­dek i opuch­nię­te kost­ki to dość po­wszech­ny pro­blem. Naj­czę­ściej jest po­chod­ną za­sto­ju lim­fy, któ­ry po­wsta­je z za­bu­rzo­ne­go prze­pły­wu w na­czy­niach lim­fa­tycz­nych. Ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną ta­kie­go obrzę­ku jest to, że zmniej­sza się po unie­sie­niu nóg lub po noc­nym od­po­czyn­ku.

Ko­lej­ną przy­czy­ną może być nie­wy­dol­ność żyl­na – wów­czas obrzę­kom nóg to­wa­rzy­szy uczu­cie cięż­ko­ści, peł­no­ści, po­ja­wia­ją się pa­jącz­ki na­czy­nio­we, bo­le­sne kur­cze, z cza­sem bóle. Tu po­dob­nie jak w obrzę­ku lim­fa­tycz­nym ulgę przy­no­si unie­sie­nie nóg i noc­ny od­po­czy­nek.

Scho­rze­niem, któ­re­go na­le­ży się oba­wiać jest za­krze­pi­ca żyl­na, czy­li cho­ro­ba, w któ­rej do­cho­dzi do po­wsta­nia za­krze­pu w na­czy­niu. Naj­czę­ściej (w 70%) do­ty­czy jed­nej łyd­ki, wów­czas róż­ni­ca w ob­wo­dzie tej zdro­wej od tej cho­rej wy­no­si po­nad 2 cm, do­dat­ko­wo wy­stę­pu­je ból łyd­ki pod­czas cho­dze­nia, ocie­ple­nie koń­czy­ny, bo­le­sność do­ty­ko­wa.

Je­śli puch­ną Ci łyd­ki war­to zgło­sić się do le­ka­rza. Przede wszyst­kim na­le­ży wy­klu­czyć za­krze­pi­cę, na­stęp­nie le­karz może za­pro­po­no­wać leki do­ust­ne lub do sto­so­wa­nia miej­sco­we­go, któ­re po­win­ny przy­nieść ulgę.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazakrzepica

27 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.