Loading...

23 grudnia 2021

1 min.

„Dziecko jest przeziębione – czy możemy wyjść na spacer?”

Two­je dziec­ko ko­lej­ny dzień przez ka­tar i ka­szel, za­miast ba­wić się w przed­szko­lu… wa­riu­je w domu. Ma­rzysz, by cho­ciaż na pół go­dzi­ny wyjść z nim na świe­że po­wie­trze, bo wiesz, że to „do­brze mu zro­bi”. No wła­śnie. Ale czy mo­żesz wyjść z prze­zię­bio­nym dziec­kiem na spa­cer? Nasz eks­pert od­po­wia­da!

Alicja Jaczewska

Dro­ga Re­dak­cjo, dziec­ko jest prze­zię­bio­ne – czy mo­że­my wyjść na spa­cer?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Oczy­wi­ście! Je­śli tyl­ko czu­je się do­brze i nie go­rącz­ku­je, to świe­że po­wie­trze do­brze mu zro­bi. Pro­szę jed­nak pa­mię­tać o od­po­wied­nim ubio­rze – to, że dziec­ko jest prze­zię­bio­ne, nie zna­czy, że mamy je prze­grze­wać.

W na­szym ar­ty­ku­le pod­po­wia­da­my, jak ubie­rać dziec­ko na spa­cer.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

przeziębienietrudne pytania

23 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.